Profil društva

Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH je osnovan Zakonom o registru vrijednosnih papira ("Službene novine F BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04).

Član 2. Zakona definiše da Registar vrijednosnih papira obavlja poslove registriranja, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnim papirima i poslove prijenosa, u skladu sa zakonom kojim se ureduje emisija i promet vrijednosnih papira. Pored ovih poslova Registar može obavljati i poslove u funkciji prebijanja i poravnanja i s tim povezane poslove, po odobrenju Komisije za vrijednosne papire.

Komisija za vrijednosne papire F BiH vrši upravljačka prava u ime Vlade F BiH po osnovu dioničkog kapitala.

Upravu Registra, saglasno Zakonu o Registru vrijednosnih papira, čine direktor i zamjenik direktora Registra, koje imenuje i razrješava Nadzorni odbor Registra, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Komisije za vrijednosne papire F BiH.

Uprava Registra vrijednosnih papira u F BiH :
 • dipl. iur. Marina Orlando, za direktoricu Registra
 • dipl. ecc. Osmo Polutak, za zamjenika direktora Registra
Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u F BiH :
 • Alem Laličić, ekonomista, predsjednik
 • Miroslav Džidić, prof. dr.zamjenik predsjednika,
 • Adnan Rovčanin, prof. dr.član,
 • Željka Marković-Sekulić, dipl. pravnik, član
 • Emina Sarač, dipl. pravnik,član
Odbor za reviziju Registra vrijednosnih papira u F BiH :
 • Jasmina Polić, dipl.ecc, predsjednica
 • Kenan Kapetanović, dipl. ecc, član
 • Aida Hrustić, dipl. ecc, član
Registar za emitente vrijednosnih papira obavlja slijedeće poslove:
 • registraciju, čuvanje, vođenje i održavanje podataka o vrijednosnim papirima;
 • izradu lista dioničara i lista vlasnika vrijednosnih papira sa stanjem na dan po zahtjevu emitenta;
 • izradu drugih izvještaja po zahtjevu emitenta;
 • usluge u slučaju statusnih promjena i u slučaju promjene vrijednosnih papira zbog konverzije, denominacije vrijednosnih papira, spajanja i podjele dionica emitenta;
 • usluge u izvršavanju prava iz vrijednosnih papira (dostavljanje emitentima podataka o vlasnicima vrijednosnih papira, podataka o dioničarima, koji imaju pravo : glasa na skupštini, na obračun i isplatu dividende i druga prava) i drugo saglasno posebnom ugovoru.
Registar za vlasnike vrijednosnih papira obavlja slijedeće poslove:
 • vođenje stanja vrijednosnih papira na računima vlasnika vrijednosnih papira;
 • izdavanje certifikata – izvoda i potvrda o stanju na računu vrijednosnih papira;
 • izradu drugih izvještaja po zahtjevu emitenta;
 • usluge u vezi vođenja prava trećih osoba na vrijednosnom papiru na posebnim računima, založnog prava, prava ograničenja raspolaganja, plodouživanja i druga prava;
 • uslugu u vezi preuzimanja dioničkog društva i provođenja tender ponude na osnovu posebnog ugovora između vlasnika vrijednosnih papira i Registra.

Registracija podataka o vrijednosnim papirima i vlasnicima vrijednosnih papira, koje uprava društva dostavlja Registru, vrši se na računima emitenata i vlasnika vrijednosnog papira(investitora). Nakon otvaranja računa vlasnika vrijednosnih papira, na zahtjev vlasnika, Registar izdaje vlasniku vrijednosnog papira potvrdu o stanju na računu vrijednosnih papira. Potvrda o stanju na računu ne predstavlja vrijednosni papir, već potvrdu da je osoba na čiji se račun potvrda o stanju na račinu odnosi, upisana kod Registra kao vlasnik vrijednosnih papira navedenih u potvrdi. Svi podaci koji se nalaze na računu vlasnika vrijednosnog papira predstavljaju povjerljivu informaciju, a pravo uvida u račun ima samo vlasnik računa –investitor, nadležni organi u okviru ovlaštenja predviđenim zakonom i ovlaštena lica u Registru.


company logoISO 9001:2015

 • ISO Certifikat
 • Certifikat za sistem upravljanja kvalitetom

Kontaktirajte nas:


  Uprava:
 • Tel:+387 33 279 150 
 •  Fax:+387 33 279 151

  Vlasnici vrijednosnih papira:
 • Tel:+387 33 279 150

  Emitenti:
 • Tel:+387 33 279 170
 • Tel:+387 33 279 154

  Članovi:
 • Tel:+387 33 279 171

  Podrška korisnicima sistema:
 • Tel:+387 33 279 160

 • Adresa:
 • Maršala Tita 62/II, Sarajevo


Bankovni računi:

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070

 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638

 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo 1540012000176733

 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448

 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680

 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540

 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902

Devizni računi:

 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
 • S.W.I.F.T. RZBABA2S
 • IBAN: BA391611000001204022
 • AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
 • S.W.I.F.T. UNCRBA22
 • IBAN: BA393383204890712267
 • AccNo: 680008101
 • Nova web stranica
 • Pogledajte novu web stranicu!

   Prijedloge i komentare možete poslati na :

  Da li ste registrirani?

  • sailing boat
  Provjerite da li ste već registrirani u sistemu registracije kod Registra vrijednosnih papira u FBiH !
  • Popunite e-formular i pošaljite:

  Anketa