Profil društva

Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH je osnovan Zakonom o registru vrijednosnih papira ("Službene novine F BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04).

Član 2. Zakona definiše da Registar vrijednosnih papira obavlja poslove registriranja, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnim papirima i poslove prijenosa, u skladu sa zakonom kojim se ureduje emisija i promet vrijednosnih papira. Pored ovih poslova Registar može obavljati i poslove u funkciji prebijanja i poravnanja i s tim povezane poslove, po odobrenju Komisije za vrijednosne papire.

Komisija za vrijednosne papire F BiH vrši upravljačka prava u ime Vlade F BiH po osnovu dioničkog kapitala.
Upravu Registra, saglasno Zakonu o Registru vrijednosnih papira, čine direktor i zamjenik direktora Registra, koje imenuje i razrješava Nadzorni odbor Registra, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Komisije za vrijednosne papire F BiH.

Uprava Registra vrijednosnih papira u F BiH :

dipl. ecc. Đure Obradović, za direktora Registra
dipl. ecc. Osmo Polutak, za v.d. zamjenika direktora Registra

Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u F BiH :

Feđa Krivošić, predsjednik
Adnan Rovčanin, prof. dr.član,
Adis Jahić, član

Odbor za reviziju Registra vrijednosnih papira u F BiH :

Muamer Peljto, predsjednik
Nermin Šahinović, član
Mirzeta Dželo, član

Registar za emitente vrijednosnih papira obavlja slijedeće poslove:

registraciju, čuvanje, vođenje i održavanje podataka o vrijednosnim papirima;
izradu lista dioničara i lista vlasnika vrijednosnih papira sa stanjem na dan po zahtjevu emitenta;
izradu drugih izvještaja po zahtjevu emitenta;
usluge u slučaju statusnih promjena i u slučaju promjene vrijednosnih papira zbog konverzije, denominacije vrijednosnih papira, spajanja i podjele dionica emitenta;
usluge u izvršavanju prava iz vrijednosnih papira (dostavljanje emitentima podataka o vlasnicima vrijednosnih papira, podataka o dioničarima, koji imaju pravo : glasa na skupštini, na obračun i isplatu dividende i druga prava) i drugo saglasno posebnom ugovoru.

Registar za vlasnike vrijednosnih papira obavlja slijedeće poslove:

vođenje stanja vrijednosnih papira na računima vlasnika vrijednosnih papira;
izdavanje certifikata – izvoda i potvrda o stanju na računu vrijednosnih papira;
izradu drugih izvještaja po zahtjevu emitenta;
usluge u vezi vođenja prava trećih osoba na vrijednosnom papiru na posebnim računima, založnog prava, prava ograničenja raspolaganja, plodouživanja i druga prava;
uslugu u vezi preuzimanja dioničkog društva i provođenja tender ponude na osnovu posebnog ugovora između vlasnika vrijednosnih papira i Registra.

Registracija podataka o vrijednosnim papirima i vlasnicima vrijednosnih papira, koje uprava društva dostavlja Registru, vrši se na računima emitenata i vlasnika vrijednosnog papira(investitora). Nakon otvaranja računa vlasnika vrijednosnih papira, na zahtjev vlasnika, Registar izdaje vlasniku vrijednosnog papira potvrdu o stanju na računu vrijednosnih papira. Potvrda o stanju na računu ne predstavlja vrijednosni papir, već potvrdu da je osoba na čiji se račun potvrda o stanju na račinu odnosi, upisana kod Registra kao vlasnik vrijednosnih papira navedenih u potvrdi. Svi podaci koji se nalaze na računu vlasnika vrijednosnog papira predstavljaju povjerljivu informaciju, a pravo uvida u račun ima samo vlasnik računa –investitor, nadležni organi u okviru ovlaštenja predviđenim zakonom i ovlaštena lica u Registru.