Usluge za emitente

Postupak u Registru pokreće emitent podnošenjem pismenog zahtjeva Obrazac R-1 ili pismenog akta sa podacima iz Obrazaca R-1;, koji Registru dostavlja putem pošte ili neposredno u prostorijama Registra.
  Uz zahtjev potrebno je dostaviti:
 • Fotokopiju rješenja Komisije o upisu u registar emitenta
 • Ovjerenu fotokopiju rješenja nadležnog suda o upisu u registar društava ili izvod iz registra društava(ne starije od 6 mjeseci),
 • Dozvolu ili drugi odgovarajući dokument nadležnog organa ako je isti uslov za obavljanje poslova (npr. banke, osiguravajuća društva, profesionalni posrednici).

  Ako je kod emitenta provedena privatizacija, uz dokumentaciju iz prethodnog stava ove točke dostavlja i:
 • ovjerenu fotokopiju rješenja nadležne agencije za privatizaciju
 • ovjerenu fotokopiju ugovora o kupoprodaji državnog kapitala zaključen sa nadležnom agencijom za privatizaciju i ortačkog ugovora, ukoliko je zaključen.

 • Nakon potpisa ugovora Registar na CD-u dostavlja aplikaciju za popunjavanje vlasnika
 • Obrazac 1 -opšti podaci o emitentu (u papirnom formatu)
 • Obrazac 2 -podaci o v.p. (u papirnom formatu)
 • Aplikacija za popunu podataka o vlasnicima (CD)
 • Korisnički priručnik- uputstvo za unos podataka u aplikaciju koje možete naći na linku

Aplikaciju sa popunjenim vlasnicima emitent dostavlja na CD-u uz isprintane podatke za listu vlasnika.

Ukoliko prilikom privatizacije emitenta, nije privatizovan ukupan državni kapital emitenta v.p., neprivatizovani dio kapitala prilikom registracije u sistemu registracije, registruje se u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno kantona u skladu sa Zakonom o privatizaciji preduzeća.

Kada nadležna agencija za privatizaciju naknadno izvrši privatizaciju preostalog državnog kapitala, Registar će registraciju novih vlasnika v.p. i prenos v.p. na nove vlasnike provesti na osnovu naloga/prijave za prijenos vrijednosnih papira nadležne agencije za privatizaciju uz koju se prilaže :

 • ovjerena fotokopija rješenja nadležne agencije za privatizaciju,
 • ovjerena fotokopija ugovora o kupoprodaji državnog kapitala zaključen sa nadležnom agencijom za privatizaciju i ortačkog ugovora, ukoliko je zaključen,
 • izvještaja nadležne agencije za privatizaciju,
 • dokaz u uplati naknade u skladu sa Cjenovnikom
  Naknadu za uslugu registracije podataka o emitentu, vrijednosnim papirima i vlasnicima vrijednosnih papira, emitent plaća po potpisivanju ugovora zaključenog između Registra i emitenta o vršenju poslova registracije, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnim papirima, a usluga obuhvata:

 • davanje instrukcija za pripremu dokumentacije i popunjavanje obrazaca i CD-ova sa potrebnim podacima;
 • registraciju podataka o emitentu, vrijednosnim papirima i vlasnicima vrijednosnih papira emitenta, u sistem registracije kod Registra, te otvaranje računa emitentu i vlasnicima vrijednosnih papira;
 • dodjeljivanje CFI koda i ISIN broja; - dostavu liste dioničara/liste vlasnika vrijednosnih papira emitentu, nakon registracije podataka, ukoliko je ugovorom sa emitentom utvrđeno;
 • dostavu potvrde o stanju na računu, svim registrovanim vlasnicima vrijednosnih papira emitenta

 • Napomena: Naknada za uslugu registracije i vođenja podataka o udjelima i finansijskim derivatima i vlasnicima udjela i finansijskih derivata utvrđuje se posebnim ugovorom.


Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Registracija podataka o emitentima,
vrijednosnim papirima i vlasnicima vrijednosnih papira
Emisija vrijednosnih papira do 1.000.000 KM
od 1.000.001 do 3.000.000 KM
od 3.000.001 do 7.000.000 KM
od 7.000.001 do 10.000.000 KM
preko 10.000.001 KM
300KM
500KM
1.000,00KM
1.200,00KM
1.500,00KM
Registracija podataka o
vlasnicima vrijednosnih papira
Vlasnik vrijednosnih papira 2,50 KM
Prva registracija podataka o
finansijskim derivatima i
vlasnicima finansijskih derivata
Emisija vrijednosnih papira Naknada prema posebnom ugovoru


 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902  Korporativne radnje obuhvaćaju:
 • Povećanje dioničkog kapitala
 • Smanjenje dioničkog kapitala
 • Istovremeno povećanje uz smanjenje dioničkog kapitala
 • Promjena oblika društva (promjena oblika d.d. u d.o.o.)
 • Pripajanje, spajanje dioničkih društava
 • Konverzija, denominacija vrijednosnih papira
 • Spajanje i podjela dionica
Postupak u Registru pokreće se podnošenjem pismenog zahtjeva, koji se može Registru dostavljati putem pošte ili neposredno u prostorijama Registra.
  Uz zahtjev je potrebno dostaviti:
 • Zahtjev za obustavu prometa vrijednosnih papira na koje se odnosi korporativna radnja

  Izuzetak: Zahtjev za obustavu prometa vrijednosnih papira ne dostavlja se u slučaju smanjenja kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti i povećanja kapitala

 • Odluku/e skupštine emitenta o korporativnoj radnji u kojoj treba biti navedeno da će se, zbog predmetne korporativne radnje, izvršiti obustava prometa
 • Uplata naknade za korporativnu radnju koja je predmet obustave
  Naknadno se dostavlja:
 • Fotokopija rješenja Komisije o upisu promjene u registar emitenata
 • Ovjerena fotokopija rješenja ili izvoda iz registra društava o provedenoj promjeni, osim kod povećanja i smanjenja kapitala
 • Emitenti-Obrazac 1
 • Emitenti-Obrazac 2
 • Ukoliko nije bilo obustave prometa pored navedene dokumentacije dostavlja se i odluka skupštine emitenta o korporativnoj radnji
 • Izuzetak: Kod povećanja kapitala emisijom novih dionica, kao i kod korporativnih radnji kod kojih dolazi do promjene broja vrijednosnih papira dostavlja se popunjena Aplikacija za registraciju podataka o vlasnicima i ovjerena i potpisana lista vlasnika.

Naknada za ovu uslugu obuhvata:

 • Prijem i obradu zahtjeva za obavljanje korporativne radnje sa pregledom potrebne dokumentacije
 • Obustavljanje prometa vrijednosnih papira ukoliko je to potrebno za određenu korporativnu radnju
 • Obračun novih vrijednosti količine vrijednosnih papira po vlasniku (dioničar)
 • Otvaranje posebnog evidencionog računa i prebacivanje vrijednosnih papira na koje se korporativna radnja odnosi na evidencioni račun
 • Uspostavljanje nove evidencije svih vrijednosnih papira po izvršenoj korporativnoj radnji
 • Evidencije prava trećih osoba na vrijednosnom papiru i drugih prava iz vrijednosnih papira
 • Izrada izvještaja o izvršenoj korporativnoj radnji
 • Uspostavljanje nove evidencije za svakog vlasnika vrijednosnih papira pojedinačno nakon izvršene korporativne radnje

Naknada za korporativne radnje obračunava se i plaća nakon podnošenja zahtjeva korisnika usluge za izvršenje određene korporativne radnje.
Naknada za korporativnu radnju promjena oblika iz dioničkog društva u društvo ograničene odgovornosti, plaća se odmah po podnošenju zahtjeva za obustavu prometa vrijednosnih papira emitenta, a Registar nakon izvršene uplate naknade, obustavlja promet.


Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Izvršavanje korporativne radnje – povećanje i smanjenje kapitala
smanjenjem/povećanjem nominalne vrijednosti u sistemu registracije
korporativna radnja -1 korporativna radnja 700,00 KM
Izvršavanje ostalih korporativnih radnji - u sistemu registracije korporativna radnja -1 korporativna radnja 1000,00 KM
Zamjena dionica iz zatvorene emisije po zamjeni 200,00 KM
Dodjeljivanje CFI koda i ISIN broja i promjene ISIN broja korporativna radnja 100,00 KM
Uspostavljanje novog stanja vrijednosnih papira i izvještavanja o promjeni
stanja na računu vlasnika vrijednosnih papira
vlasnik vrijednosnih papira za d.d. do 2000 dioničara
za d.d. sa 2000 i više dioničara
1,00 KM
0,80 KM

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902