Usluge za fizička lica

Postupak za izdavanje potvrde o stanju na računu pokreće vlasnik vrijednosnog papira lično ili putem punomoćnika ili staratelja, podnošenjem pismenog zahtjeva, lično, neposredno u prostorijama Registra ili putem pošte ili putem faxa ili putem e-maila (skeniran zahtjev i dokumentacija u prilogu) (M.Tita 62/2, Sarajevo, soba br.13).
Na zahtjevu dostavljenom putem pošte nije potrebno ovjeriti potpis podnositelja zahtjeva kod nadležnog organa.
Zahtjev se podnosi na Obrascu ZC-1 (obavezno popunjavanje svih podataka na obrascu) ili pismeno sa podacima koji se unose u Obrazac ZC-1 sa potrebnom dokumentacijom
  Dokumentacija za izdavanje potvrde podrazumjeva:
 • Popunjeni zahtjev na obrascu ZC-1 koji možete preuzeti ovdje
  Punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH CIPS lična karta na uvid ako se zahtjev podnosi osobno u Registru
  Stranac – pasoš na uvid i fotokopiju pasoša
  Državljani BiH, koji nemaju prebivalište u BiH, pasoš na uvid i fotokopiju pasoša
  Punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH, kojima je istekla CIPS lična karta, mogu se identifikovati sa BiH pasošem
  Punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH, koji zahtjev podnosi putem pošte ili putem faxa ili putem e-maila, uz zahtjev prilaže samo dokaz o izvršenoj uplati naknade za izdavanje potvrda o stanju na računu/obavještenja u skladu sa Cjenovnikom
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade za izdavanje potvrde o stanju na računu. Naknada za izdavanje potvrde o stanju na računu unutar Bosne i Hercegovine je 7,70 KM (5,00 KM obrada zahtjeva plus stvarni troškovi dostave potvrde preporučenom pošiljkom unutar Bosne i Hercegovine u iznosu 2,70 KM).
 • Naknada za izdavanje potvrde o stanju na računu za inozemstvo je 12,50 KM (5,00 KM obrada zahtjeva plus stvarni troškovi dostave potvrde preporučenom pošiljkom za inozemstvo u iznosu 7,50 KM)
 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
  S.W.I.F.T. UNCRBA22
  IBAN: BA393383204890712267
  AccNo: 680008101
Napomena: Na iznos naknade koja se uplaćuje, korisnik usluge plaća proviziju banke na ino-priliv, navesti klauzulu OUR


  Ukoliko se naknada uplaćuje iz inostranstva, uplaćuje se iznos od 6,40 EUR ( 2,60 EUR obrada zahtjeva, 3,80 EUR stvarni troškovi dostave potvrde preporučenom pošiljkom u inostranstvo). Prilikom uplate navesti klauzulu „OUR“, kako bi Registar primio puni iznos naknade za uslugu.

Ako tražite dostavu potvrde o stanju na računu na dopisnu adresu potrebno je izvršiti:
 • za strance ovjeru fotokopije pasoša,
 • za BiH državljane: Obrazac PP 1
te uz gore navedenu dokumentaciju dostaviti još:
 • pisanu izjavu sa ovjerenim potpisom kod nadležnog organa Obrazac IDA ,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju dopisne adrese u Registru u iznosu od 5,00 KM (2,60 EUR) i uplaćuje se na račun Registra kod Raiffeisen bank d.d. broj:1 6 1 0 0 0 0 0 1 4 7 0 0 0 7 0
Uz zahtjev, Obrazac ZP-2 , se prilaže sljedeća dokumentacija (Kod podnošenja zahtjeva putem pošte, na zahtjevu nasljednik ovjerava svoj potpis kod nadležnog organa):

Za srodnike u pravoj liniji (supružnici, djeca /bračna, vanbračna, usvojena/, roditelji, babe, djede, unučad)
  a)
 • punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH: CIPS lična karta na uvid ako se zahtjev podnosi osobno u Registru
 • stranac: pasoš na uvid i fotokopiju pasoša
 • Državljani BiH, koji nemaju prebivalište u BiH, pasoš na uvid i fotokopiju pasoša
 • punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH, kojima je istekla CIPS lična karta, mogu se identifikovati sa BiH pasošem
 • ukoliko je nasljednik državljanin Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije, podnositelj zahtjeva za izdavanje potvrde o stanju na računu v.p. kod Registra iza umrlog vlasnika v.p., može se identifikovati na temelju identifikacijskog dokumenta uz pismenu saglasnost za obradu ličnih podataka u svrhu identificiranja srodstva sa vlasnikom v.p..
 • b)
 • izvod iz matične knjige umrlih za umrlog vlasnika v.p. (original ili ovjerena fotokopija)
 • c)
 • dokumentacija po potrebi za dokazivanje srodstva (original ili ovjerena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (za djecu i roditelje umrlog vlasnika v.p.) ili vjenčanih (za supružnika umrlog vlasnika v.p, koji je promijenio prezime zbog sklapanja novog braka - ne starija od 3 mjeseca), kojim se dokazuje rodbinsku veza sa umrlim vlasnikom v.p;
 • d)
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade za izdavanje potvrde o stanju na računu
  Naknada za izdavanje potvrde o stanju na računu je 7,70 KM (5,00 KM obrada zahtjeva plus stvarni troškovi dostave potvrde preporučenom pošiljkom unutar Bosne i Hercegovine u iznosu 2,70 KM). Uplaćuje se na račun Registra kod Raiffeisen bank d.d. broj: 1 6 1 0 0 0 0 0 1 4 7 0 0 0 7 0 .
Za srodnike po bočnoj liniji
  a)
 • punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH: CIPS lična karta na uvid ako se zahtjev podnosi osobno u Registru
 • stranac: pasoš na uvid i fotokopiju pasoša
 • Državljani BiH, koji nemaju prebivalište u BiH, pasoš na uvid i fotokopiju pasoša
 • punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH, kojima je istekla CIPS lična karta, mogu se identifikovati sa BiH pasošem
 • ukoliko je nasljednik državljanin Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije, podnositelj zahtjeva za izdavanje potvrde o stanju na računu v.p. kod Registra iza umrlog vlasnika v.p., može se identifikovati na temelju identifikacijskog dokumenta uz pismenu saglasnost za obradu ličnih podataka u svrhu identificiranja srodstva sa vlasnikom v.p..
 • b)
 • izvod iz matične knjige umrlih za umrlog vlasnika v.p. (original ili ovjerena fotokopija)
 • c)
 • izjava nasljednika ovjerena kod nadležnog organa , pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je srodnik umrlog vlasnika v.p. uz navođenje srodstva, te da se izjava daje u cilju dobijanja potvrde za umrlog iza kojeg se provodi ostavinska rasprava.Izjava nasljednika se može dati na Obrazac IP – 4 ili na pismenu koje sadrži elemente Obrasca IP – 4 ili original ili ovjerena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za brata/sestru umrlog vlasnika v.p.).
 • d)
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade za izdavanje potvrde o stanju na računu
  Naknada za izdavanje potvrde o stanju na računu je 7,70 KM (5,00 KM obrada zahtjeva plus stvarni troškovi dostave potvrde preporučenom pošiljkom unutar Bosne i Hercegovine u iznosu 2,70 KM). Uplaćuje se na račun Registra kod Raiffeisen bank d.d. broj: 1 6 1 0 0 0 0 0 1 4 7 0 0 0 7 0 .


Ako zahtjev za izdavanje potvrde o stanju na računu podnosi vlasnik vrijednosnog papira putem staratelja/punomoćnika uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija :
 • punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH: CIPS lična karta na uvid ako se zahtjev podnosi osobno u Registru
  stranac – pasoš na uvid i fotokopiju pasoša. Državljani BiH, koji nemaju prebivalište u BiH, pasoš na uvid i fotokopiju pasoša
  punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH, kojima je istekla CIPS lična karta, mogu se identifikovati sa BiH pasošem
 • zakonski staratelj: ovjerenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih djeteta vlasnika v.p.;
  staratelj: potvrda nadležnog centra za socijalno staranje o imenovanju podnositelja zahtjeva za staratelja nad osobom koja nema poslovnu sposobnost – vlasnikom v.p,;
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade za izdavanje potvrde o stanju na računu
  Pored gore navedene dokumentacije podnosi se i punomoć ovjerena od strane nadležnog organa koja treba da sadrži:
 • ime i prezime vlastodavca
 • adresu prebivališta ili boravišta vlastodavca
 • broj lične karte vlastodavca i mjesto izdavanja
 • ime i prezime punomoćnika i njegov JMBG
 • za šta se daje punomoć
 • datum i mjesto davanja punomoći
 • svojeručni potpis vlastodavca
 • ovjeru nadležnog organa/notara
 • te ličnu kartu ili pasoš na uvid i fotokopiju lične karte ili pasoša
Osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva u prostorijama Registra ili putem pošte je

 • za vlasnika – fizičku osobu : lično ili putem punomoćnika
 • za vlasnika – pravnu osoba : osoba ovlaštena za zastupanje iz registracije lično ili putem punomoćnika

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
  S.W.I.F.T. UNCRBA22
  IBAN: BA393383204890712267
  AccNo: 680008101
Napomena: Na iznos naknade koja se uplaćuje, korisnik usluge plaća proviziju banke na ino-priliv, navesti klauzulu OUR


Promjena za domaće fizičke osobe: • zahtjev za promjenu/ispravku imena i/ili prezimena sa ovjerenim potpisom podnositelja zahtjeva kod nadležnog organa ako se zahtjev podnosi putem pošte,
 • identifikacioni dokument na uvid (CIPS lična karta) ukoliko se zahtjev podnosi neposredno u prostorijama Registra,
 • izvod iz matične knjige rođenih/vjenčanih ne stariji od tri mjeseca (ovjerena fotokopija),
 • rješenje nadležnog organa o promjeni imena ili prezimena ako je ime ili prezime mijenjano putem nadležnog organa (ovjerena fotokopija),
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra

 • Zahtjev za promjenu/ispravku jedinstvenog matičnog broja sa ovjerenim potpisom podnositelja zahtjeva kod nadležnog organa ako se zahtjev podnosi putem pošte,
 • identifikacioni dokument na uvid (CIPS lična karta) ukoliko se zahtjev podnosi neposredno u prostorijama Registra,
 • akt o dodjeli /ispravci JMB izdan od nadležnog organa (ovjerena fotokopija),
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 8,00 KM na račun Registra

 • pisana izjava, na kojoj je ovjeren potpis podnositelja kod nadležnog organa, ukoliko je zahtjev dostavljen putem pošte, a ukoliko je zahtjev dostavljen neposredno u prostorijama Registra izjava se potpisuje pred izvršiteljem na kojoj će izvršitelj staviti službenu zabilješku
 • identifikacioni dokument na uvid (CIPS lična karta) ukoliko se zahtjev podnosi neposredno u prostorijama Registra,
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra • zahtjev za promjenu/ispravku adrese prebivališta sa ovjerenim potpisom podnositelja zahtjeva kod nadležnog organa ako se zahtjev podnosi putem pošte,
 • identifikacioni dokument na uvid (CIPS lična karta) ukoliko se zahtjev podnosi neposredno u prostorijama Registra,
 • prijava prebivališta/boravišta izdana od nadležnog organa (ovjerena fotokopija)
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra

 • Zahtjev za upis/promjenu bankovnog računa sa ovjerenim potpisom podnositelja zahtjeva kod nadležnog organa ako se zahtjev podnosi putem pošte,
 • identifikacioni dokument na uvid (CIPS lična karta) ukoliko se zahtjev podnosi neposredno u prostorijama Registra,
 • ovjerena fotokopija dokumenta iz kojeg se vidi broj računa i banka kod koje je otvoren račun,
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra

 • Zahtjev za promjenu/ispravku KID-a u jedinstveni matični broj,
 • akt o dodjeli /ispravci JMB izdan od nadležnog organa (ovjerena fotokopija),
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 8,00 KM na račun RegistraPromjena za strane fizičke osobe:


Strane fizičke osobe se registriraju pod KID-om (privremenim matičnim brojem).


 • zahtjev za promjenu/ispravku imena i/ili prezimena,
 • pasoš/putovnica, fotokopija ovjerena i potpisana od strane notara ili druge nadležne institucije iz sjedišta vlasnika v.p., ako se zahtjev podnosi poštom, a ukoliko se zahtjev podnosi neposredno u prostorijama Registra, fotokopija,
 • prevod pasoša/putovnice sa jezika domicilne zemlje vlasnika v.p na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, koji mora biti ovjeren ili potpisan od strane ovlaštenih prevodilaca ili drugih ovlaštenih institucija u Bosni i Hercegovini,
 • akt nadležnog organa o promjeni imena i/ili prezimena, ukoliko ova promjena nije evidentirana u pasošu/putovnici (original ili fotokopija ovjerena i potpisana od strane notara ili druge nadležne institucije iz sjedišta vlasnika v.p),
 • prevod akta o promjeni sa jezika domicilne zemlje na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, koji mora biti ovjeren ili potpisan od strane ovlaštenih prevodilaca ili drugih ovlaštenih institucija u Bosni i Hercegovini,
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra
 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
  S.W.I.F.T. UNCRBA22
  IBAN: BA393383204890712267
  AccNo: 680008101
Napomena: Na iznos naknade koja se uplaćuje, korisnik usluge plaća proviziju banke na ino-priliv, navesti klauzulu OUR


 • zahtjev za promjenu/ispravku adrese prebivališta,
 • pasoš/putovnica, fotokopija ovjerena i potpisana od strane notara ili druge nadležne institucije iz sjedišta vlasnika v.p., ako se zahtjev podnosi poštom, a ukoliko se zahtjev podnosi neposredno u prostorijama Registra, fotokopija,
 • prevod pasoša/putovnice sa jezika domicilne zemlje vlasnika v.p na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, koji mora biti ovjeren ili potpisan od strane ovlaštenih prevodilaca ili drugih ovlaštenih institucija u Bosni i Hercegovini,
 • akt o prebivalištu/boravištu, u državi čiji pasoš/putovnicu dostavlja vlasnik v.p.(original ili fotokopija ovjerena i potpisana od strane notara ili druge nadležne institucije iz sjedišta vlasnika v.p ),
 • prevod akta o prebivalištu/boravištu sa jezika domicilne zemlje na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, koji mora biti ovjeren ili potpisan od strane ovlaštenih prevodilaca ili drugih ovlaštenih institucija u Bosni i Hercegovini,
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra
 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
  S.W.I.F.T. UNCRBA22
  IBAN: BA393383204890712267
  AccNo: 680008101
Napomena: Na iznos naknade koja se uplaćuje, korisnik usluge plaća proviziju banke na ino-priliv, navesti klauzulu OUR


Napomena: Vidi poglavlja Ovjeravanje potpisa i prepisa dokumenata

Dokumentaciju za prijenos vrijednosnih papira nasljeđivanjem, podnosi nasljednik vrijednosnih papira ili njegov punomoćnik, a kod malodobnog nasljednika podnosi njegov staratelj i to:
 • Jedna prijava za prijenos vrijednosnih papira, koja se može nabaviti u prostorijama Registra vrijednosnih papira ili ovdje
 • Izjava nasljednika o odricanju decimalnog ostatka od cijelog broja na nasljeđenim vrijednosnih papira- N-2 obrazac
 • Original ili ovjerenu fotokopiju pravosnažnog rješenja nadležnog organa o nasljeđivanju vrijednosnih papira
 • Original ili ovjerenu fotokopiju izvoda iz matične knjige umrlog-le, ako JMBG o umrlom nije naveden u rješenju o nasljeđivanju
 • Za punoljetnog nasljednika ovjerenu fotokopiju lične karte
 • Za malodobnog nasljednika original ili ovjerena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih i ovjerenu fotokopiju lične karte staratelja
 • Prijava prebivališta primaoca/nasljednika izdata od nadležnog organa
 • Ukoliko prijavu podnosi ovlašteni punomoćnik, uz prijavu se dostavlja punomoć u originalu ili fotokopiji ovjerenoj kod nadležnog organa i ovjerenu fotokopija lične karte punomoćnika.
 • Primjerak uplatnice na ime naknade za prijenos vrijednosnih papira (visina naknada za prijenos dionica nasljeđivanjem je 20,00 KM po rješenju o nasljeđivanju )
 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
  S.W.I.F.T. UNCRBA22
  IBAN: BA393383204890712267
  AccNo: 680008101
Napomena: Na iznos naknade koja se uplaćuje, korisnik usluge plaća proviziju banke na ino-priliv, navesti klauzulu OUR

 • Potvrda od strane Porezne uprave o plaćenom porezu na nasljeđe ili potvrdu o oslobađanju od plaćanja poreza
  Napomena:
 • visina naknada za prijenos dionica nasljeđivanjem je 20,00 KM po rješenju o nasljeđivanju
 • visina naknade za troškove dostave potvrde za nasljednika sa prebivalištem u BiH je 7,70 KM, a visina naknade za troškove dostave potvrde za nasljednike sa prebivalištem van BiH je 12,50 KM.

  Pored gore navedene dokumentacije strani državljani dužni su dostaviti:
 • ovjerenu kopija pasoša
 • potvrdu prebivališta (prevedeno od ovlaštenog sudskog tumača iz BiH na jedan od službenih jezika u BiH i nadovjerom apostille pečatom ukoliko BIH nema bilateralni sporazum sa zemljom čiji državljanin podnosi prijavu)

Napomena: Vidi poglavlja Ovjeravanje potpisa i prepisa dokumenata

  Ukoliko nasljednik želi da Registar dostavi potvrdu o stanju na računu nakon provedenog prijenosa v.p. na temelju rješenje o nasljeđivanju potrebno je:
 • da dostavi zahtjev za izdavanje potvrde o stanju na računu ZC-1
 • dokaz o uplati naknade za nasljednike sa prebivalištem u BiH u iznosu od 7,70 KM,
 • za nasljednike sa prebivalištem van BiH dokaz o uplati naknade od 12,50 KM
  Ukoliko je broj vrijednosnih papira u rješenju o nasljeđivanju takav da prilikom njegove podjele na nasljednike ima ostatak dionice od cijelog broja:
 • jedan nasljednik popunjava izjavu na obrascu N-2 i istu ovjereva kod nadležnog organa (općine ili notara), kojom se odriče decimalnog ostatka u korist drugog/ih nasljednika te istu dostavlja Registru ili
 • svi nasljednici mogu sačiniti pismeni sporazum na obrascu N-3, ovjeren kod nadležnog organa (općine ili notara), da su saglasni da se ostatak dionica vodi na jednom nasljedniku te isti dostaviti Registru
 • Obrasci izjave N-2 i sporazuma N-3, a mogu se preuzeti u prostorijama Registra.


  Ukoliko su obveznice predmet nasljeđivanja, nasljednici trebaju priložiti:
 • zahtjev za upis bankovnog računa
 • uz zahtjev dostaviti potvrdu banke u kojoj imaju otvoren transakcijski račun
 • i dokaz o uplati naknade u iznosu od 5,00 KM za upis bankovnog računa
 • i dokaz o uplati naknade od 5,00 KM za uplatu neisplaćenih novčanih sredstava po osnovu obračunatih glavnica obveznica i kamata
Prijenos vrijednosnih papira izvan uređenog tržišta na temelju ugovora o darovanju između srodnika(supružnik, roditelji, djeca (rođena u braku ili izvan braka, usvojena, pastorčad), braća i sestre
 • Prijava za prijenos vrijednosnih papira pravilno popunjena u jednom primjerku, potpisana od strane prenosioca i primaoca vrijednosnih papira i podnosioca prijave (prijave se mogu nabaviti u prostorijama Registra ili ovdje
 • Ugovor o zaključenom pravnom poslu na osnovu kojeg se obavlja prenos, ovjeren kod nadležnog organa (original ili ovjerena fotokopija);
 • Ovjerena fotokopija CIPS lične karte (ili drugog ličnog identifikacionog dokumenta) za domaće fizičko lice - prenosioca vrijednosnih papira i primaoca vrijednosnih papira. Za strano fizičko lice identifikacioni dokument je putna isprava
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih od prenositelja ili stjecatelja kojim se dokazuje srodstvo
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade za uslugu prijenosa vrijednosnih papira kod Registra.

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474

 • UniCredit bank d.d. Mostar
  S.W.I.F.T. UNCRBA22
  IBAN: BA393383204890712267
  AccNo: 680008101


Napomena:Prijenos vrijednosnih papira temeljem zaključenih pravnih poslova darovanjem, između članova uže obitelji (roditelja, supružnika, djece rođene u braku ili izvan braka, usvojene i pastorčadi, te braće i sestara), koji se vrši temeljem prijave, obračunava se u iznosu od 0,05% od nominalne vrijednosti transakcije/a zaključenog ugovora, a najmanje 10 KM po ugovoru.

 • Punomoć ovjerena kod nadležnog organa
 • Ovjerenu fotokopiju CIPS lične karte punomoćnika prenosioca /primaoca (domaće fizičko lice)
 • Za strana fizička lica dostavlja se ovjerena fotokopija putne isprave
 • Punomoćnik ne može biti prenosioc/primaoc v.p. odnosno jedan punomoćnik ne može zastupati i primaoca i prenosioca v.p.
 • Zahtjev za upis bankovnog računa
 • Potvrdu banke u kojoj imaju otvoren transakcijski račun
 • Dokaz o uplati naknade u iznosu od 5,00 KM za upis bankovnog računa;
  Ukoliko stjecatelj želi da Registar dostavi potvrdu u BiH o stanju na računu nakon provedenog prijenosa v.p. potrebno je:
 • da dostavi zahtjev za izdavanje potvrde o stanju na računu ZC-1
 • dokaz o uplati naknade za nasljednike sa prebivalištem u BiH u iznosu od 7,70 KM,
 • za nasljednike sa prebivalištem van BiH dokaz o uplati naknade od 12,50 KM