Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
26.3.2010 Upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija, Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH izvršio obustavu prometa obveznica, Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu stare devizne štednje, oznake kako slijedi:
Oznaka obveznice ISIN Code
FBIHKB BAFBIHKB0009
FBIHKC BAFBIHKC0008
FBIHKD BAFBIHKD0007
FBIHKE BAFBIHKE0006
FBIHKF BAFBIHKF0005

Obustava prometa traje od 29.03.2010. do 31.03.2010. godine.
26.3.2010 Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 26.03.2010., izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake BTMTF , ISIN broja: BABTMTF00003, emitenta GS - TVORNICA MAŠINA TRAVNIK DD TRAVNIK , količine 23.890, nominalne vrijednosti jedne dionice 56,30 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake BTMTRK1, ISIN broja: BABTMTRK1003, emitenta GS - TVORNICA MAŠINA TRAVNIK DD TRAVNIK , količine 23.890, nominalne vrijednosti jedne dionice 56,30 KM.
  19.3.2010 Odluka o sticanju vlastitih dionica BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Broj: 04-4 -NO- 32 - 290/10 Sarajevo, 18.01.2010. god.

  Temeljem člana 227., a u vezi sa čl. 229. i 233., te člana 269. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br.23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 7/09), čl. 8. i 9. st. 5, te člana 45. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, dioničko društvo („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/09), naloga Komisije za vrijednosne papire broj: 04/1-49-3130/09 od 25.08.2009. i 09.10.2009. godine, Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, d.d. Sarajevo, na 32. sjednici održanoj 18.01.2010. godine, donosi

  ODLUKU o sticanju vlastitih dionica


  I

  Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, d.d. Sarajevo, izvršit će otkup 141 vlastite dionice, nominalne vrijednosti 100 KM. Registar će u skladu sa članom 9. Statuta Registra vrijednosnih papira, dionice iz stava 1. ove tačke otkupiti od društva „Premium broker“ d.o.o. Tuzla, po cijeni od 138,27 KM. Učešće otkupljenih vlastitih dionica iz stava 1. ove tačke u ukupnom kapitalu Registra je 0,687 %.

  II

  Nadzorni odbor će na prvoj narednoj sjednici Skupštine Registra obavijestiti dioničare o razlogu sticanja dionica, njihovo učešće u osnovnom kapitalu i cijenu po kojoj su dionice stečene. Registar će u roku od osam dana od sticanja vlastitih dionica obavijestiti Komisiju za vrijednosne papire o sticanju vlastitih dionica i podnijeti zahtjev Komisiji za upis vlastitih dionica Registra u registar emitenata kod Komisije. Registar će stečene dionice iz tačke I ove odluke u roku od jedne godine od sticanja, ponuditi na otkup postojećim dioničarima ili pravnom licu, koje može biti dioničar Registra, u skladu sa zakonom, u protivnom nakon jedne godine od sticanja, dužan je smanjiti osnovni kapital u skladu sa Zakonom i propisima Komisije, kojima se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira.

  III

  Saglasno odredbi člana 10. stav 1. Statuta Registra, prijenos otkupljenih vlastitih dionica iz ove odluke, izvršit će se na osnovu ove Odluke, odobrenja Komisije za prijenos vlastitih dionica i ugovora koji će Registar zaključiti sa „Premium broker“ d.o.o. Tuzla.

  IV

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  OBRAZLOŽENJE


  Društvo „PREMIUM BROKER“ d.o.o. Tuzla, u postupku privatizacije dijela državnog kapitala FBiH stekao je dionice Registra otkupom 141 dionice i na taj način postao dioničar Registra. Ukidanjem dozvole za obavljanje brokerskih poslova Rješenjem Komisije za vrijednosne papire broj: 04/1-19-228/09 od 03.07.2009. godine, društvo je isključeno iz članstva Registra Odlukom Registra broj: 04-2-1-2092/09 od 13.05.2009. godine. Shodno navedenom, društvo je podnijelo zahtjev za otkup dionica Registra, koje su u vlasništvu „PREMIUM BROKER“ d.o.o. Tuzla. Registar vrijednosnih papira u FBiH, je putem obavijesti br.04-2-1-2091/09 od 13.05.2009. godine obavijestio navedeno društvo, da je u skladu sa čl. 225. do 233. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) utvrđen postupak sticanja vlastitih dionica emitenta. Saglasno zakonu odluku o sticanju vlastitih dionica, donosi skupština društva, po zahtjevu vlasnika dionica.

  Članom 9. stav 2. Statuta Registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/09) utvrđeno je da ukoliko dioničar Registra trajno izgubi dozvolu ili odobrenje za rad Komisije, dionice može ponuditi na otkup pravnom licu koje ima uvjete da bude dioničar Registra, a ukoliko isto ne otkupi dionice, Registar u skladu sa zakonom pokreće postupak za sticanje vlastitih dionica od dioničara.

  Članom 4. stav 3. Zakona o Registru vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/98, 36/99 i 33/04) utvrđeno je da se dionice Registra mogu prenositi samo na osnovu odobrenja Komisije za vrijednosne papire, te je za prijenos dionica neophodno prethodno dobiti odobrenje Komisije.

  Društvo „PREMIUM BROKER“ d.o.o. Tuzla, shodno članu 9. Statuta Registra, ponudio je dionice Registra drugim pravnim licima koji imaju uvjete da budu dioničari Registra, te dopisom br. 1063/09 od 08.07.2009. godine obavijestio Registar da isti nisu zainteresirani za kupovinu ponuđenih dionica, izuzev društva „AUCTOR“ d.o.o. Mostar, Rješenjem Komisije za vrijednosne papire broj: 04/1-19-308/09 od 22.07.2009. godine nije odobren prijenos dionica u vlasništvu društva „PREMIUM BROKER“ d.o.o. Tuzla, na društvo „AUCTOR“ d.o.o. Mostar.

  Obzirom da je NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, dopisom broj: 05-86/10 od 04.01.2010. obavijestila Registar da je od Komisije za vrijednosne papire aktom broj: 04/1-49-4072/09 od 29.12.2009. godine obavještena da je obavezna izvršiti kupovinu dionica Registra, obaveza iz tačke 2. stav 3. izvršila bi se i prije isteka roka od godinu dana. Također, u usmenim razgovorima Uprave Registra sa Komisijom dato je na znanje da ukoliko Registar otkupi dionice od Premium brokera iste može ponuditi NLB Tuzlanskoj banci na otkup.

  Saglasno navedenom, a poštujući i naloge Komisije za vrijednosne papire broj: 04/1-49-3130/09 od 25.08.2009. i 09.10.2009. godine, kojima se Registru nalaže postupanje po Statutu s ciljem osiguranja prava dioničara „PREMIUM BROKER“ d.o.o., predlaže se donošenje Odluke o stjecanju vlastitih dionica Registra u vlasništvu „PREMIUM BROKER“ d.o.o. Tuzla, a sve u skladu sa članom 227. Zakona o privrednim društvima uz obavezu da Nadzorni odbor o tome informira skupštinu Registra na prvoj narednoj sjednici, s obzirom na rokove za održavanje skupštine utvrđene Zakonom o privrednim društvima.  Predsjednik Nadzornog odbora

  Registra vrijednosnih papira u FBiH

  Prof.dr Adnan Rovčanin
  16.3.2010 Obavještenje o sazivanju Osme skupštine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 7/09), člana 10. stav 3. i član 13. stav 1. Pravila upravljanja dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH, broj 24/06, 27/06 i 30/07) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, broj: 04-4-NO-XXIV-985/10 od 04.03.2010. godine o sazivanju Osme skupštine Registra vrijednosnih papira d.d.Sarajevo, Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira d.d.Sarajevo, objavljuje

  OBAVJEŠTENJE o sazivanju Osme skupštine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo

  Osma skupština Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo saziva se za dan ponedjeljak 29.03.2010. godine, sa početkom u 15.00 sati. Skupština će se održati u Sarajevu, ulica Maršala Tita 62/II.

  Za Osmu skupštinu Registra utvrđen je sljedeći

  Dnevni red :
  1. Izbor predsjednika Skupštine;
  2. Izbor dva dioničara - ovjerivača zapisnika Skupštine;
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Registra vrijednosnih papira u FBiH za 2009. godinu koji uključuje izvještaj o radu, finansijski izvještaj, izvještaj vanjskog revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Registra;
  4. Donošenje Odluke o rasporedu akumulirane dobiti prethodnog perioda;
  5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2009. godinu;
  6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Registra za 2010. godinu, koji uključuje program rada, finansijski plan i plan investicija Registra za 2010.godinu;
  7. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju Finansijskog izvještaja Registra za 2010. godinu;
  8. Obavještenje Skupštine Registra o sticanju vlastitih dionica.

  Učešće u radu i odlučivanju na Osmoj skupštini Registra

  1. Pravo odlučivanja na skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Registra nalazi 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar Registra ostvaruje putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.
  Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Registru neposredno, putem pošte ili faksa, najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu skupštine.
  Punomoćnik je dužan podnijeti Odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće na skupštini, zajedno s kopijom isprave za osobnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije datuma održavanja skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71 000 Sarajevo.
  Punomoćnik je dužan predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, Odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak skupštine.
  Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže naziv/firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
  Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora “za” ili “protiv” prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Registra.

  2. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Osme skupštine Registra, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

  3. Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja do dana održavanja skupštine dioničar ima pravo uvida u materijale pripremljene za Osmu skupštinu Registra u sjedištu Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, ulica Maršala Tita 62/II.

  Broj: 04-4-985/10
  Sarajevo, 04.03.2010. godine.
  Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo
  16.3.2010 Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 16.03.2010.godine, izvršio:

 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake MDOSR , ISIN broja: BAMDOSR00007, emitenta MEDIUM OSIGURANJE D.D. TRAVNIK U STEČAJU , količine 2.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 1.000,00 KM.
  15.3.2010 Isključen je iz članstva sistema prijenosa i članstva sistema obračuna i poravnanja MARKET BULLd.d. Sarajevo Odlukom Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo br.04-3-3-1118/10 od 12.03.2010. god.isključen je iz članstva sistema prijenosa i članstva sistema obračuna i poravnanja član sistema Registra MARKET BULLd.d. Sarajevo . Isključenje člana sistema Registra određuje se na rok od 5 godina od dana donošenja Rješenja Komisije za vrijednosne papire F BiH, br. 06/2-19-76/10 od 09.03.2010. godine
  12.3.2010 Isključen je iz članstva sistema prijenosa i članstva sistema obračuna i poravnanja KVANTUM d.d Sarajevo Odlukom broj:04-3-3-1091/10 od 10.03.2010. KVANTUM brokerska kuća d.d Sarajevo isključena je iz članstva sistema Registra na osnovu Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH kojim je obustavljena dozvola za obavljanje brokerskih poslova. Ujedno obavještavamo da je uspostavljena zabrana prijenosa dionica koje su u vlasništvu ZIF Bosfin, takođe po riješenju Komisije.
  12.3.2010 Oduzeta dozvola za rad u trajanju pet godina brokerske kuće MARKET BULL d.o.o. Sarajevo Rješenjem Komisije za vrijednosne papire F BiH br.06/2-19-76/10 od 09.03.2010. god. MARKET BULL d.o.o. Sarajevo oduzeta je dozvola za obavljenja brokerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima na rok od pet godina od dana donošenja rješenja, u kojem imenovani ne može tražiti ponovno izdavanje dozvole za obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima.
  10.3.2010 Obustavljena dozvola za rad u trajanju tri mjeseca brokerske kuće KVANTUM d.d.d Sarajevo Rješenjem Komisije za vrijednosne papire F BiH br:06/1-48-152/10 od 09.03.2010.g. obustavljena je dozvola za obavljanje brokerskih poslova u prometu vrijednosnih papira profesionalnom posredniku KVANTUM d.d.d Sarajevo u trajanju tri mjeseca.
  9.3.2010 Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 09.03.2010., izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake ISPSF , ISIN broja: BAISPSF00005, emitenta INTERŠPED DD SARAJEVO , količine 51.665, nominalne vrijednosti jedne dionice 73,00 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake ISPSRK2, ISIN broja: BAISPSRK2003, emitenta INTERŠPED DD SARAJEVO , količine 51.665, nominalne vrijednosti jedne dionice 73,00 KM.
  Stranica 120 od 127