Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
14.5.2021 Obavijest o otkazivanju XXVI Skupštine Registra Na osnovu člana 22. Stav 4. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/09 i 44/11), Nadzorni odbor Registra daje sljedeće:

O B A V J E Š T E NJ E DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH

Otkazuje se XXVI Skupština dioničara Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo, koja je bila zakazana za 17.05.2021. godine.
S obzirom da dioničar, koji ima 75.0378% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, u Statutu predviđenom roku, nije podnio Odboru za glasanje prijavu za učešće u radu XXVI redovne Skupštine Društva, na taj način su se, shodno članu 22. Statuta Društva, stekli uslovi da se XXVI redovna Skupština Društva otkaže zbog nepostojanja kvoruma, koji prema članu 27. Statuta Društva, iznosi najmanje 50 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
Nadzorni odbor „Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH“ d.d. Sarajevo, novo sazivanje Skupštine dioničara Društva objaviti će naknadno u dnevnim novinama u skladu sa zakonskim i statutarnim propisima.
Detalji
14.5.2021 Konkurs za reizbor i imenovanje sekretara Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo Na osnovu čl. 269. i 270. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15) i člana 60. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 26/09 i 44/11) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira u F BiH, broj: 01-3-NO-80- 4923/21 od 12.05.2021. godine, Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo, o b j a v lj u j e

KONKURS za reizbor i imenovanje sekretara Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo


Detalji

12.5.2021 Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 12.05.2021. godine, na osnovu zahtjeva emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, izvršio upis u sistem registracije trezorske zapise, kako slijedi:
 • oznake FBIHT73, ISIN broja: BAFBIHT73003, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 5.000, nominalne vrijednosti 10.000,00 KM, datum emisije 12.05.2021. godine, datum dospijeća 10.11.2021. godine.

 • 11.5.2021 Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija, dana 11.05.2021.godine, izvršio upis u sistem registracije obveznice Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu stare devizne štednje- trinaesta emisija, kako slijedi
 • oznake FBIHKV1, ISIN broja: BAFBIHKV1003, emitenta Federalno ministarstvo finansija, količine 11.035.199, nominalne vrijednosti 1,00 KM, datum emisije 31.03.2021. godine, datum dospjeća 30.09.2021. godine, kamatne stope 2,5%.

 • 29.4.2021 Promjena naziva emitenta Dana 29.04.2021. godine izvršena je promjena naziva emitenta DJEČIJA I OMLADINSKA ŠTAMPA D.D. SARAJEVO-ILIDŽA - u likvidaciji. Novi skraćeni naziv je: DJEČIJA I OMLADINSKA ŠTAMPA D.D. SARAJEVO-ILIDŽA - u stečaju, novi puni naziv: DIONIČKO DRUŠTVO "DJEČIJA I OMLADINSKA ŠTAMPA" SARAJEVO-ILIDŽA - u stečaju.
  28.4.2021 Upis u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija, izvršio upis u sistem registracije emisiju obveznica Federacije Bosne i Hercegovine, koje su emitovane radi prikupljanja sredstava za finansiranje budžetskih rashoda za 2021.godinu, kako slijedi:

 • oznaka FBIHK36A, količina 30.000, nominalna vrijednost 1.000,00 KM, datum emisije 28.04.2021. godine, datum dospijeća 28.04.2028. godine, godišnja kamatna stopa 1,05%

 • 10.3.2021 Promjena naziva emitenta Dana 10.03.2021. godine izvršena je promjena naziva emitenta INA BH d.d. Sarajevo. Novi skraćeni naziv je: INA BH d.d. Sarajevo - u likvidaciji, novi puni naziv: INA BH, trgovina naftnim derivatima i tekućim plinom, dioničarsko društvo Sarajevo - u likvidaciji.
  15.2.2021 Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 15.02.2021.godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:


 • Oznake TECSKE, ISIN broja: BATECSKE0000, emitenta AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO, količine 640, nominalne vrijednosti 100 KM.

  13.1.2021 Promjena naziva emitenta Dana 13.01.2021. godine izvršena je promjena naziva emitenta AUTOSERVIS DD DONJI VAKUF. Novi skraćeni naziv je: Z.D.D. "AUTOSERVIS" Donji Vakuf, novi puni naziv: Zatvoreno dioničko društvo "AUTOSERVIS" Donji Vakuf..
  8.1.2021 Promjena naziva emitenta Dana 08.01.2021. godine izvršena je promjena naziva emitenta UNIONINVEST HOLDING d.d. Sarajevo. Novi skraćeni naziv je: UNIONINVEST d.d. Sarajevo, novi puni naziv: UNIONINVEST, dioničko društvo Sarajevo..
  Stranica 9 od 126