Maršala Tita 62/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

email:

  • info@rvp.ba

Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo

1610000014700070

UniCredit bank, d.d. Mostar

3383202250725638

Addiko Bank d.d.

3060340001002448

Privredna banka d.d. Sarajevo

1010000050729680

ASA Banka d.d. Sarajevo

1340800000001540

Devizni računi:


Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
S.W.I.F.T. RZBABA2S
IBAN: BA391611000001204022
AccNo: 505012000-23474

Centrala:

Tel:+387 33 279 150
Fax:+387 33 279 151


Upis i brisanje prava trećih osoba i zabrane prava raspolaganja na vrijednosnom papiru:

Tel:+387 33 279 172
Tel:+387 33 279 176


Upis i brisanje ograničenja prometa na vrijednosnim papirima po nalozima drugih nadležnih organa:

Tel:+387 33 279 176


Prijem/isključenje u članstvo sistema:

Tel:+387 33 279-172


Finansijski i računovodstveni poslovi

Tel:+387 33 279 179
Tel:+387 33 279 166


Upis korporativne radnje

Tel:+387 33 279 170


Podnošenje zahtjeva za zaključenje Ugovora o obavljanju poslova registracije, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnim papirima

Tel:+387 33 279 170


Provođenje tender ponude za preuzimanje dioničkih društava

Tel:+387 33 279 169


Izdavanje listi dioničara

Tel:+387 33 279 169


Prijenosi vrijednosnih papira na temelju zaključenog pravnog posla

Tel:+387 33 279 155


Prijenosi vrijednosnih papira na temelju pravosnažnog rješenja o nasljeđivanju vrijednosnih papira

Tel:+387 33 279 155


Izdavanje potvrda o stanju na računu na osobni zahtjev

Tel:+387 33 279 155


Promjene osobnih podataka vlasnika vrijednosnih papira

Tel:+387 33 279 152
Tel:+387 33 279 154


Obračun i poravnanje obaveza nastalih na osnovu poslova sa vrijednosnim papirima zaključenim na Berzi

Tel:+387 33 279 171


Prijenos vrijednosnih papira sa/na račun stranke (klijentski račun pri članu sistema Registra

Tel:+387 33 279 154
Tel:+387 33 279 152


Prijenos vrijednosnih papira sa/na skrbnički račun (pojedinačni ili zbirni skrbnički račun pri članu sistema Registra)

Tel:+387 33 279 171


Izdavanje Liste transakcija za vlasnika vrijednosnih papira

Tel:+387 33 279 171


Izdavanje Liste transakcija za emitenta

Tel:+387 33 279 171


Promjene podataka o emitentu vrijednosnih papira

Tel:+387 33 279 152
Tel:+387 33 279 154