Usluge članstva u sistemu

Prijem u članstvo pojedinog sistema (prijenosa, obračuna i poravnanja, zaloga, uvida u stanje) Registar vrši po zahtjevu korisnika usluge za prijem u određenu vrstu članstva sistema Registra.
 • Naknada za članstvo sistema članovima sistema Registra se obračunava na početku godine za tekuću godinu i plaća se jednokratno.
 • Ukoliko član sistema Registra podnese zahtjev za prijem u još jedno članstvo sistema Registra, naknada za članstvo po vrsti sistema se umanjuje za 10%.
 • Naknada za članstvo sistema koja se plaća prilikom prijema u članstvo u sistemu kod Registra obuhvata obuku za rad za jednu osobu člana, a kod članstva sistema uvida u stanje obuhvata obuku za dvije osobe člana.
Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Članstvo u sistemu Registra pristup/godišnje 700,00
Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Članstvo sistema prijenosa vrijednosnih papira korisnik/godina 400,00
Članstvo sistema obračuna i poravnanja korisnik/godina 400,00
Članstvo sistema zalaganja vrijednosnih papira korisnik/godina 400,00
Članstvo u pojedinom sistemu radi korištenja više usluga (broker i skrbnik/depozitar) korisnik/godina 600,00
Član sistema uvida u stanje na računu vrijednosnih papira korisnik/godina 100,00
Ponovni prijem u pojedino članstvo sistema nakon privremenog isključenja člana sistema zahtjev 100,00
Stalno isključenje člana sistema iz pojedinog članstva sistema zahtjev 500,00
Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Članstvo sistema uvida u stanje na računu vrijednosnih papira i registre informacija, po posebnom zahtjevu zahtjev prema posebnom ugovoru
Dostavljanje podataka u elektronskom formatu po zahtjevu za Top10, emitenti, vrijednosni papiri, ISIN kodovi, statistike za strukturu vlasništva zahtjev 50,00


 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540  Uslugu korištenja sistema registracije, odnosno uvida u stanje, Registar vrši korisnicima usluga koji imaju direktan pristup (članovi sistema Registra), odnosno unajmljenu komunikacijsku liniju do Registra.
  *VPN - podrazumijeva virtualnu privatnu mrežu

Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Obuka korisnika informacionog sistema
Registra prema programu Registra
po dodatnom zahtjevu člana nakon prijema u članstvo
Broker/skrbnik/depozitar (članstvo prijenosa, obračuna i poravnanja)
Član sistema uvid
200,00
100,00
Korištenje IS putem radnih stanica (član sistema prijenosa vrijednosnih papira,
sistema obračuna i poravnanja i sistema zalaganja vrijednosnih papira)
do dvije radne stanice/mjesec 150,00
Korištenje IS putem radnih stanica (član sistema uvida u stanje na računu vrijednosnih papira) do dvije radne stanice/mjesec 100,00
Korištenje IS putem radnih stanica (za dodatne radne stanice) dodatna radna stanica /mjesec 100,00
VPN komunikacijske linije (član sistema prijenosa vrijednosnih papira,
sistema obračuna i poravnanja i sistema zalaganja vrijednosnih papira)
član sistema/mjesec 100,00
Prijenos podataka o vlasnicima i stanju na računima na radnu stanicu po KB prenesenih podataka 0,01

*Prijenos podataka o vlasnicima vrijednosnih papira, računima i raspoloživoj količini (Intraday stanje) u formi komprimiranih .mdb i .xls fajlova. Usluga nije obavezna, mogu je koristiti članovi koji nemaju kvalitetan backoffice.


 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
  Uslugu otvaranja, brisanja i vođenja računa vrijednosnih papira i ostalih financijskih instrumenata
  C račun podrazumjeva klijentski, U skrbnički, P portfolio i Hposrednički (kućni račun).
  Naknada za uslugu članovima sistema registracije obračunava se mjesečno po isteku mjeseca.

Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Otvaranje računa vrijednosnih papira i ostalih financijskih instrumenta pri članu
sistema Registra po zahtjevu vlasnika
račun 5,00
Otvaranje skrbničkih/depozitarnih računa pri članu sistema Registra - zbirni račun
- račun na ime
10,00
Zatvaranje svih vrsta računa koje vrši član sistema Registra račun 2,00
Zatvaranje svih vrsta računa koje vrši Registar račun 5,00
Vođenje računa vrijednosnih papira i ostalih financijskih instrumenata
otvorenih pri članu sistema Registra
račun/mjesečno 0,05
Vođenje skrbničkih računa (računa depozitara) otvorenih pri članu sistema Registra - zbirni račun/mjesečno
- račun na ime/mjesečno
10,00
1,00

*Prijenos podataka o vlasnicima vrijednosnih papira, računima i raspoloživoj količini (Intraday stanje) u formi komprimiranih .mdb i .xls fajlova. Usluga nije obavezna, mogu je koristiti članovi koji nemaju kvalitetan backoffice.


 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540

 • Iznos tržišne vrijednosti transakcije obveznica koje sadrže kupon, jednak je iznosu tržišne vrijednosti transakcije, uvećane za obračunatu pripadajuću kamatu.
 • Registar vrši obračun kamate za obveznice koje sadrže kupon, u skladu sa metodologijom ISMA – 99 Normal

Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Obračun, poravnanje novčanih potraživanja iz
pravnih poslova zaključenih na uređenom javnom
tržištu (berza i druga uređena tržišta), članovima sistema obračuna i poravnanja
tržišna vrijednost transakcije 0,015%
Prijenos vrijednosnih papira i financijskih derivata
na osnovu zaključenih pravnih poslova na uređenom
javnom tržištu preko računa stranke i računa profesionalnih posrednika (C i H - račun), članovima sistema prijenosa – profesionalnim posrednicima
tržišna vrijednost transakcije 0,03%
Prijenos vrijednosnih papira i financijskih derivata
na osnovu zaključenih pravnih poslova na uređenom javnom tržištu
preko skrbničkih računa (U - račun) i portfolio (P, G - račun), članovima sistema prijenosa – bankama skrbnicima/depozitarima
tržišna vrijednost transakcije 0,07%
Prijenos vrijednosnih papira i financijskih
derivata kod intraday transakcija, , članovima sistema obračuna i poravnanja
tržišna vrijednost transakcije 0,1%
Vođenje namjenskog računa pri Centralnoj banci
za poslove obračuna i poravnanja
- član sistema obračuna i poravnanja/mjesec
- broj transakcija
10,00
uvećano za stvarne troškove bankarske provizije
Ispravka greške u dnevnom izvještaju
berze (pogrešan tip računa)
broj poslova (ticketa) sa greškom – broj ispravki 50,00
Povrat pogrešno uplaćenih sredstava na namjenski račun
pri Centralnoj banci BiH:
- za poslove obračuna i poravnanja
- za Fond sigurnosti
broj transakcija 50,00
Pokretanje – korištenje Fonda sigurnosti iznos sredstava korištenih iz Fonda sigurnosti po danu korištenja 0,5% dnevno od iznosa sredstava
korištenih iz fonda sigurnosti, najmanje 500,00, najviše 1.000,00
Alokacija (raspoređivanje) sa grupnog skrbničkog/depozitarnog
računa na skrbnički/depozitarni račun po nalogu člana sistema Registra
broj alokacija 10,00

*Za vođenje namjenskog računa pri Centralnoj banci za poslove obračuna i poravnanja naknada se obračunava članovima sistema obračuna i poravnanja mjesečno, prema važećem cjenovniku Centralne banke BiH.
* Naknada za alokaciju sa grupnog skrbničkog računa na skrbnički račun po nalogu člana sistema Registra se obračunava kada član nije u mogućnosti pristupiti CSD-u radi problema kod člana, a naknada se neće obračunavati ukoliko član nije u mogućnosti pristupiti CSD-u kada je problem u uspostavljanju veze sa CSD-om prouzrokovan od strane Registra.


 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
1. Prijenos vrijednosnih papira na osnovu zaključenih pravnih poslova
izvan uređenog javnog tržišta ili odluke nadležnog organa i ostali
prijenosi izvan uređenog javnog tržišta koji nisu posebno definirani ovom Odlukom
nominalna vrijednost transakcije 0,1%
a najmanje 10,00
2. Izvršena provjera u skladu sa Pravilnikom o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima zahtjev 5,00
3. Rezervacija vrijednosnih papira, nakon provedene provjere iz tačke 2. vrijednosni papir 5,00
Prijenos pozajmljenih vrijednosnih papira nominalna vrijednost transakcije 0,1%
a najmanje 10,00
Prijenos prava na neisplaćena novčana sredstva na posebnom
računu kod Registra po osnovu dospjelih dužničkih vrijednosnih papira (osim kod nasljeđivanja)
novčana sredstva 0,1%
a najmanje 10,00
Prijenos prava na neisplaćena novčana sredstva na posebnom računu kod Registra po osnovu preuzetih dionica manjinskih dioničara (osim kod nasljeđivanja) novčana sredstva 0,1%
a najmanje 5,00

*Naknada podrazumjeva obradu zahtjeva i ispis podataka na papiru.


 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Naknada za prijenos vrijednosnih papira na osnovu
zaključenog ugovora o darovanju između članova uže porodice
(roditelja, supružnika, djece rođene u braku ili izvan braka,
usvojene i pastorčadi, te braće i sestara), koji se vrši na osnovu neposrednog naloga - prijave člana sistema Registra,
odnosno vlasnika vrijednosnog papira
nominalna vrijednost transakcije 0,05% od nominalne vrijednosti transakcije, a najmanje 10,00 KM
*po ugovoru
Naknada za prijenos na osnovu zaključenog ugovora o darovanju, izuzev darovanja iz prethodne tačke, koji se vrši na osnovu neposrednog naloga - prijave člana Registra, odnosno vlasnika vrijednosnog papira nominalna vrijednost transakcije 2% od nominalne vrijednosti transakcije, a najmanje 10,00 KM
Naknada članu sistema Registra za izvršenu provjeru u skladu sa članom 57. stav 6. Pravilnika o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima vlasnik vrijednosnih papira i vrijednosni papir 5,00
Rezervacija vrijednosnih papira nakon provedene provjere iz prethodne tačke vrijednosni papir 5,00

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Otvaranje računa za prisilnu
kupnju/prodaju na ime Registra
broj otvorenih računa 10,00
Alokacija (raspoređivanje) neraspoređene transakcije,
na otvoreni račun za prisilnu kupnju/prodaju na ime Registra
vrijednosti neraspoređene transakcije 10% od vrijednosti neraspoređene transakcije
Isključenje transakcije/a iz poravnanja radi prisilne kupnje broj transakcija 50,00
Pokretanje postupka i priprema za prisilnu kupnju broj transakcija 100,00
Vođenje postupka prisilne kupnje vrijednosnih papira vrijednost transakcije 0,10% vrijednosti transakcije po danu dostavljanja ponuda za prisilnu kupnju minimalno 500,00 po danu
Vođenje postupka prisilne prodaje vrijednosnih papira vrijednost transakcije 0,10% vrijednosti transakcije po danu dostavljanja ponuda za prisilnu kupnju minimalno 500,00 po danu

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540Ostali prijenosi vrijednosnih papira odnose se na sve tipove računa (R,C,U, P i H)


Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Prijenos vrijednosnih papira s računa vlasnika pri Registru na račun istog vlasnika pri članu sistema Registra na osnovu zahtjeva vlasnika prijenos 1,00
Prijenos vrijednosnih papira s računa vlasnika pri članu sistema Registra na registarski račun na osnovu zahtjeva vlasnika prijenos 1,00
Prijenos vrijednosnih papira sa računa vlasnika pri članu sistema registra vrijednosnih papira na račun istog vlasnika pri drugom članu sistema registra na osnovu zahtjeva vlasnika prijenos 1,00
Prijenos vrijednosnih papira sa računa vlasnika pri Registru na
zbirni skrbnički/depozitarni račun/sa zbirnog skrbničkog
/depozitarnog računa na račun vlasnika pri Registru
prijenos 5,00
Prijenos vrijednosnih papira sa zbirnog skrbničkog/depozitarnog računa pri banci
skrbniku/depozitaru na zbirni skrbnički
/depozitarni račun pri drugoj banci skrbniku/depozitaru
prijenos 5,00
Prijenos po osnovu ponovnog otkupa (reotkup) vrijednosnih papira nominalna vrijednost transakcije
po ugovoru o reotkupu vrijednosnih papira
0,1% , a najmanje 10,00 KM

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540