Usluge za pravna lica

 • Zahtjev se podnosi na memorandumu društva
 • Uz zahtjev za izdavanje potvrde o stanju na računu prilaže se dokaz o izvršenoj uplati naknade za izdavanje potvrde o stanju na računu
  Naknada za izdavanje potvrde o stanju na računu je:
 • lično preuzimanje - 20,00 KM (10,20 EUR)
 • dostava poštom u zemlji – 25,00 KM (12,80 EUR)
 • dostava poštom u inostranstvo – 30,00 KM (15,30 EUR)
 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474
Ako tražite dostavu potvrde o stanju na računu na dopisnu adresu, potrebno je uz gore navedenu dokumentaciju dostaviti još:
 • izjava za dopisnu adresu, potpisanu od strane ovlaštene osobe za zastupanje društva i ovjerenu od strane nadležnog organa,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju dopisne adrese u Registru u iznosu od 5,00 KM
Napomena:
Ukoliko je vlasnik v.p. domaće pravno lice, registrirano u sustavu registracije kao emitent v.p. za izdavanje potvrde o stanju na računu podnosi samo pisani zahtjev, a usluga se po izvršenju fakturira.

Promjena za domaće pravne osobe:


 • Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev dostavlja se u originalu ili fotokopiji, koja je ovjerena kod nadležnog organa.
 • U slučaju da zahtjev ne podnosi osoba ovlaštena za zastupanje pravnog lica, ne traži se posebno ovlaštenje za podnošenje zahtjeva, već je dovoljan zahtjev potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje sa pečatom društva.
 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474


 • Registracija o izvršenoj promjeni podatka čija se promjena traži. Izuzetak: ukoliko se zahtjev odnosi samo na promjenu adrese sjedišta, dostavlja se ovjerena fotokopija prijave za upis promjene podatka u registru društava
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra
  Uz zahtjev za promjenu MB vlasnika dostavlja se:
 • Obavijest Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta u registar poslovnih subjekata za domaća pravna lica
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 8,00 KM na račun Registra


Promjena za strane pravne osobe:


  Uz zahtjev za promjenu naziva vlasnika i/ili adrese sjedišta vlasnika dostavlja se:
 • Izvod dokumenta o osnivanju iz registra u koji je strano pravno lice upisano kod nadležne institucije zemlje u kojoj ima registrirano sjedište, (original ili fotokopija, ovjerena i potpisana od strane notara ili druge ovlaštene institucije iz sjedišta registracije pravnog lica),
 • Prijevod registracije stranog pravnog lica sa jezika domicilne zemljena jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, koji mora biti ovjeren ili potpisan od strane ovlaštenih prevoditelja ili drugih ovlaštenih institucija u Bosni i Hercegovini
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474


Napomena: Vidi poglavlja Ovjeravanje potpisa i prepisa dokumenata


  Uz zahtjev za promjenu MB vlasnika dostavlja se:
 • ista dokumentacija kao uz „zahtjev za promjenunaziva vlasnika i/ili adrese sjedišta vlasnika“,
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 8,00 KM na račun Registra
 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474


Napomena: Vidi poglavlja Ovjeravanje potpisa i prepisa dokumenata


tbody>
Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Prijenos vrijednosnih papira s računa
vlasnika pri Registru na račun istog vlasnika
pri članu sistema Registra
prijenos 1,00
Prijenos vrijednosnih papira s računa
vlasnika pri članu sistema Registra
na registarski račun vlasnika
prijenos 1,00
Prijenos vrijednosnih papira sa računa
vlasnika pri članu sistema Registra vrijednosnih papira
na račun istog vlasnika pri drugom članu sistema
Registra
prijenos 1,00
Prijenos vrijednosnih papira sa računa vlasnika pri Registru na zbirni
skrbnički/depozitarni račun/sa zbirnog skrbničkog
/depozitarnog računa na račun vlasnika pri Registru
prijenos 5,00
Prijenos vrijednosnih papira sa zbirnog skrbničkog/depozitarnog računa pri banci skrbniku/depozitaru na zbirni skrbnički
/depozitarni račun pri drugoj banci skrbniku/depozitaru
prijenos 5,00
Prijenos po osnovu ponovnog otkupa
(reotkup) vrijednosnih papira
transakcija po ugovoru o reotkupu vrijednosnih papira 0,1%, a najmanje 10,00

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474
Napomena: Na iznos naknade koja se uplaćuje, korisnik usluge plaća proviziju banke na ino-priliv, navesti klauzulu OUR