Usluge za fizička lica

Postupak za izdavanje potvrde o stanju na računu pokreće vlasnik vrijednosnog papira osobno ili putem opunomoćenika ili staratelja, podnošenjem pismenog zahtjeva, osobno, neposredno u prostorijama Registra ili putem pošte ili putem faxa ili putem e-maila (skeniran zahtjev i dokumentacija u prilogu) (M.Tita 62/2, Sarajevo, soba br.13).
Na zahtjevu dostavljenom putem pošte nije potrebno ovjeriti potpis podnositelja zahtjeva kod nadležnog organa.
Zahtjev se podnosi na Obrascu ZC-1 (obavezno popunjavanje svih podataka na obrascu) ili pismeno sa podacima koji se unose u Obrazac ZC-1 sa potrebnom dokumentacijom
  Dokumentacija za izdavanje potvrde podrazumijeva:
 • Popunjeni zahtjev na obrascu ZC-1 koji možete preuzeti ovdje
  Punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH CIPS osobna iskaznica na uvid ako se zahtjev podnosi osobno u Registru
  Stranac – putovnica na uvid i fotokopiju putovnice
  Državljani BiH, koji nemaju prebivalište u BiH, putovnica na uvid i fotokopiju putovnice
  Punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH, kojima je istekla CIPS osobna iskaznica, mogu se identificirati sa BiH pasošem/putovnicom
  Punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH, koji zahtjev podnosi putem pošte ili putem faxa ili putem e-maila, uz zahtjev prilaže samo dokaz o izvršenoj uplati naknade za izdavanje potvrda o stanju na računu/obavještenja u skladu sa Cjenikom
  Naknada za izdavanje potvrde o stanju na računu je:
 • lično preuzimanje - 10,00 KM (5,10 EUR)
 • dostava poštom u zemlji – 15,00 KM (7,70 EUR)
 • dostava poštom u inostranstvo – 20,00 KM (10,20 EUR)
 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474
Napomena: Na iznos naknade koja se uplaćuje, korisnik usluge plaća proviziju banke na ino-priliv, navesti klauzulu OURAko tražite dostavu potvrde o stanju na računu na dopisnu adresu potrebno je izvršiti:
 • za strance ovjeru fotokopije putovnice,
 • za BiH državljane: Obrazac PP 1
te uz gore navedenu dokumentaciju dostaviti još:
 • pisanu izjavu sa ovjerenim potpisom kod nadležnog organa Obrazac IDA ,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju dopisne adrese u Registru u iznosu od 5,00 KM (2,60 EUR) i uplaćuje se na račun Registra kod Raiffeisen bank d.d. broj:1 6 1 0 0 0 0 0 1 4 7 0 0 0 7 0
Uz zahtjev, Obrazac ZP-2 , se prilaže sljedeća dokumentacija:

Za srodnike u pravoj liniji (supružnici, djeca /bračna, vanbračna, usvojena/, roditelji, babe, djede, unučad)
  a)
 • punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH: CIPS osobna iskaznica na uvid ako se zahtjev podnosi osobno u Registru
 • stranac: putovnica na uvid i fotokopiju putovnice
 • Državljani BiH, koji nemaju prebivalište u BiH, putovnica na uvid i fotokopiju putovnice
 • punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH, kojima je istekla CIPS osobna iskaznica, mogu se identificirati sa BiH pasošem/putovnicom
 • ukoliko je nasljednik državljanin Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije, podnositelj zahtjeva za izdavanje potvrde o stanju na računu v.p. kod Registra iza umrlog vlasnika v.p., može se identificirati na temelju identifikacijskog dokumenta uz pismenu suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu identificiranja srodstva sa vlasnikom v.p..
 • b)
 • izvod iz matične knjige umrlih za umrlog vlasnika v.p. (original ili ovjerena fotokopija)
 • c)
 • dokumentacija po potrebi za dokazivanje srodstva (original ili ovjerena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (za djecu i roditelje umrlog vlasnika v.p.) ili vjenčanih (za supružnika umrlog vlasnika v.p, koji je promijenio prezime zbog sklapanja novog braka - ne starija od 3 mjeseca), kojim se dokazuje rodbinsku veza sa umrlim vlasnikom v.p;
 • d)
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade za izdavanje potvrde o stanju na računu
 • Naknada za izdavanje potvrde o stanju na računu je:
 • lično preuzimanje - 10,00 KM (5,10 EUR)
 • dostava poštom u zemlji – 15,00 KM (7,70 EUR)
 • dostava poštom u inostranstvo – 20,00 KM (10,20 EUR)
 • Uplaćuje se na račun Registra kod Raiffeisen bank d.d. broj: 1 6 1 0 0 0 0 0 1 4 7 0 0 0 7 0 .
Za srodnike po bočnoj liniji
  a)
 • punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH: CIPS osobna iskaznica na uvid ako se zahtjev podnosi osobno u Registru
 • stranac: putovnica na uvid i fotokopiju putovnice
 • Državljani BiH, koji nemaju prebivalište u BiH, putovnica na uvid i fotokopiju putovnice
 • punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH, kojima je istekla CIPS osobna iskaznica, mogu se identificirati sa BiH pasošem/putovnicom
 • ukoliko je nasljednik državljanin Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije, podnositelj zahtjeva za izdavanje potvrde o stanju na računu v.p. kod Registra iza umrlog vlasnika v.p., može se identificirati na temelju identifikacijskog dokumenta uz pismenu suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu identificiranja srodstva sa vlasnikom v.p..
 • b)
 • izvod iz matične knjige umrlih za umrlog vlasnika v.p. (original ili ovjerena fotokopija)
 • c)
 • izjava nasljednika ovjerena kod nadležnog organa , pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je srodnik umrlog vlasnika v.p. uz navođenje srodstva, te da se izjava daje u cilju dobivanja potvrde za umrlog iza kojeg se provodi ostavinska rasprava.Izjava nasljednika se može dati na Obrazac IP – 4 ili na pismenu koje sadrži elemente Obrasca IP – 4 ili original ili ovjerena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za brata/sestru umrlog vlasnika v.p.).
 • d)
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade za izdavanje potvrde o stanju na računu
 • Naknada za izdavanje potvrde o stanju na računu je:
 • lično preuzimanje - 10,00 KM (5,10 EUR)
 • dostava poštom u zemlji – 15,00 KM (7,70 EUR)
 • dostava poštom u inostranstvo – 20,00 KM (10,20 EUR)
 • Uplaćuje se na račun Registra kod Raiffeisen bank d.d. broj: 1 6 1 0 0 0 0 0 1 4 7 0 0 0 7 0 .


Ako zahtjev za izdavanje potvrde o stanju na računu podnosi vlasnik vrijednosnog papira putem staratelja/opunomoćenika uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija :
 • punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH: CIPS osobna iskaznica na uvid ako se zahtjev podnosi osobno u Registru
  stranac – putovnica na uvid i fotokopiju putovnice. Državljani BiH, koji nemaju prebivalište u BiH, putovnica na uvid i fotokopiju putovnice
  punodobni državljani BiH sa prebivalištem u BiH, kojima je istekla CIPS osobna iskaznica, mogu se identificirati sa BiH pasošem/putovnicom
 • zakonski staratelj: ovjerenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih djeteta vlasnika v.p.;
  staratelj: potvrda nadležnog centra za socijalno staranje o imenovanju podnositelja zahtjeva za staratelja nad osobom koja nema poslovnu sposobnost – vlasnikom v.p,;
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade za izdavanje potvrde o stanju na računu
  Pored gore navedene dokumentacije podnosi se i punomoć ovjerena od strane nadležnog organa koja treba da sadrži:
 • ime i prezime opunomoćitelja
 • adresu prebivališta ili boravišta opunomoćitelja
 • broj osobne iskaznice opunomoćitelja i mjesto izdavanja
 • ime i prezime opunomoćenika i njegov JMBG
 • za što se daje punomoć
 • datum i mjesto davanja punomoći
 • vlastoručni potpis opunomoćitelja
 • ovjeru nadležnog organa/notara
 • te osobnu iskaznicu ili putovnicu na uvid i fotokopiju osobne iskaznice ili putovnice
Osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva u prostorijama Registra ili putem pošte je

 • za vlasnika – fizičku osobu : osobno ili putem opunomoćenika
 • za vlasnika – pravnu osoba : osoba ovlaštena za zastupanje iz registracije osobno ili putem opunomoćenika

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474
Napomena: Na iznos naknade koja se uplaćuje, korisnik usluge plaća proviziju banke na ino-priliv, navesti klauzulu OUR


Promjena za domaće fizičke osobe: • zahtjev za promjenu/ispravku imena i/ili prezimena (Obrazac PP 1)
 • identifikacijski dokument na uvid (osobna iskaznica) ukoliko se zahtjev podnosi neposredno u prostorijama Registra,
 • izvod iz matične knjige rođenih/vjenčanih ne stariji od tri mjeseca (ovjerena fotokopija),
 • rješenje nadležnog organa o promjeni imena ili prezimena ako je ime ili prezime mijenjano putem nadležnog organa (ovjerena fotokopija),
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra

 • Zahtjev za promjenu/ispravku jedinstvenog matičnog broja (Obrazac PP 1)
 • identifikacijski dokument na uvid (osobna iskaznica) ukoliko se zahtjev podnosi neposredno u prostorijama Registra,
 • akt o dodjeli /ispravci JMB izdan od nadležnog organa (ovjerena fotokopija),
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 8,00 KM na račun Registra

 • pisana izjava, na kojoj je ovjeren potpis podnositelja kod nadležnog organa, ukoliko je zahtjev dostavljen putem pošte, a ukoliko je zahtjev dostavljen neposredno u prostorijama Registra izjava se potpisuje pred izvršiteljem na kojoj će izvršitelj staviti službenu zabilješku (obrazac IDA)
 • identifikacijski dokument na uvid (osobna iskaznica) ukoliko se zahtjev podnosi neposredno u prostorijama Registra,
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra • zahtjev za promjenu/ispravku adrese prebivališta (Obrazac PP 1),
 • identifikacijski dokument na uvid (osobna iskaznica) ukoliko se zahtjev podnosi neposredno u prostorijama Registra,
 • prijava prebivališta/boravišta izdana od nadležnog organa (ovjerena fotokopija)
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra

 • Zahtjev za upis/promjenu bankovnog računa (Obrazac PP 1),
 • identifikacijski dokument na uvid (osobna iskaznica) ukoliko se zahtjev podnosi neposredno u prostorijama Registra,
 • ovjerena fotokopija dokumenta iz kojeg se vidi broj računa i banka kod koje je otvoren račun,
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra

 • Zahtjev za promjenu/ispravku KID-a u jedinstveni matični broj od strane emitenta,
 • akt o dodjeli /ispravci JMB izdan od nadležnog organa (ovjerena fotokopija),
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 8,00 KM na račun RegistraPromjena za strane fizičke osobe:


Strane fizičke osobe se registriraju pod KID-om (privremenim matičnim brojem).


 • zahtjev za promjenu/ispravku imena i/ili prezimena (Obrazac PP 1),
 • pasoš/putovnica, fotokopija ovjerena i potpisana od strane notara ili druge nadležne institucije iz sjedišta vlasnika v.p., ako se zahtjev podnosi poštom, a ukoliko se zahtjev podnosi neposredno u prostorijama Registra, fotokopija,
 • prijevod pasoša/putovnice sa jezika domicilne zemlje vlasnika v.p na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, koji mora biti ovjeren ili potpisan od strane ovlaštenih prevoditelja ili drugih ovlaštenih institucija u Bosni i Hercegovini,
 • akt nadležnog organa o promjeni imena i/ili prezimena, ukoliko ova promjena nije evidentirana u pasošu/putovnici (original ili fotokopija ovjerena i potpisana od strane notara ili druge nadležne institucije iz sjedišta vlasnika v.p),
 • prijevod akta o promjeni sa jezika domicilne zemlje na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, koji mora biti ovjeren ili potpisan od strane ovlaštenih prevodilaca ili drugih ovlaštenih institucija u Bosni i Hercegovini,
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra
 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474
Napomena: Na iznos naknade koja se uplaćuje, korisnik usluge plaća proviziju banke na ino-priliv, navesti klauzulu OUR


 • zahtjev za promjenu/ispravku adrese prebivališta (Obrazac PP 1),
 • pasoš/putovnica, fotokopija ovjerena i potpisana od strane notara ili druge nadležne institucije iz sjedišta vlasnika v.p., ako se zahtjev podnosi poštom, a ukoliko se zahtjev podnosi neposredno u prostorijama Registra, fotokopija,
 • prijevod pasoša/putovnice sa jezika domicilne zemlje vlasnika v.p na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, koji mora biti ovjeren ili potpisan od strane ovlaštenih prevodilaca ili drugih ovlaštenih institucija u Bosni i Hercegovini,
 • akt o prebivalištu/boravištu, u državi čiji pasoš/putovnicu dostavlja vlasnik v.p.(original ili fotokopija ovjerena i potpisana od strane notara ili druge nadležne institucije iz sjedišta vlasnika v.p ),
 • prijevod akta o prebivalištu/boravištu sa jezika domicilne zemlje na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, koji mora biti ovjeren ili potpisan od strane ovlaštenih prevodilaca ili drugih ovlaštenih institucija u Bosni i Hercegovini,
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra
 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474
Napomena: Na iznos naknade koja se uplaćuje, korisnik usluge plaća proviziju banke na ino-priliv, navesti klauzulu OUR


Napomena: Vidi poglavlja Ovjeravanje potpisa i prepisa dokumenata

Dokumentaciju za prijenos vrijednosnih papira nasljeđivanjem, podnosi nasljednik vrijednosnih papira ili njegov punomoćnik, a kod malodobnog nasljednika podnosi njegov staratelj i to:
 • Jedna prijava za prijenos vrijednosnih papira, koja se može nabaviti u prostorijama Registra vrijednosnih papira ili ovdje
 • Izjava nasljednika o odricanju decimalnog ostatka od cijelog broja na naslijeđenim vrijednosnim papirima- N-2 obrazac
 • Original ili ovjerenu fotokopiju pravosnažnog rješenja nadležnog organa o nasljeđivanju vrijednosnih papira
 • Original ili ovjerenu fotokopiju izvoda iz matične knjige umrlog-le, ako JMBG o umrlom nije naveden u rješenju o nasljeđivanju
 • Za punoljetnog nasljednika ovjerenu fotokopiju osobne iskaznice
 • Za malodobnog nasljednika original ili ovjerena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih i ovjerenu fotokopiju osobne iskaznice staratelja
 • Prijava prebivališta primaoca/nasljednika izdana od nadležnog organa
 • Ukoliko prijavu podnosi ovlašteni opunomoćenik, uz prijavu se dostavlja punomoć u originalu ili fotokopiji ovjerenoj kod nadležnog organa i ovjerenu fotokopija osobne iskaznice opunomoćenika.
 • Primjerak uplatnice na ime naknade za prijenos vrijednosnih papira (visina naknada za prijenos dionica nasljeđivanjem je 20,00 KM po rješenju o nasljeđivanju )
 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474
Napomena: Na iznos naknade koja se uplaćuje, korisnik usluge plaća proviziju banke na ino-priliv, navesti klauzulu OUR

 • Ukoliko nasljednici nisu djeca, bračni drug ili roditelji, potvrda od strane porezne uprave o plaćenom porezu na nasljeđe ili potvrda o oslobađanju od plaćanja poreza.
  Napomena:
 • visina naknada za prijenos dionica nasljeđivanjem je 20,00 KM po rješenju o nasljeđivanju
 • visina naknade za troškove dostave potvrde za nasljednika sa prebivalištem u BiH je 15,00 KM, a visina naknade za troškove dostave potvrde za nasljednike sa prebivalištem van BiH je 20,00 KM.

  Pored gore navedene dokumentacije strani državljani dužni su dostaviti:
 • ovjerenu fotokopija pasoša
 • potvrdu prebivališta (prevedeno od ovlaštenog sudskog tumača iz BiH na jedan od službenih jezika u BiH i nadovjerom apostille pečatom ukoliko BIH nema bilateralni sporazum sa zemljom čiji državljanin podnosi prijavu)

Napomena: Vidi poglavlja Ovjeravanje potpisa i prepisa dokumenata

  Ukoliko nasljednik želi da Registar dostavi potvrdu o stanju na računu nakon provedenog prijenosa v.p. na temelju rješenje o nasljeđivanju potrebno je:
 • da dostavi zahtjev za izdavanje potvrde o stanju na računu ZC-1
 • dokaz o uplati naknade za nasljednike sa prebivalištem u BiH u iznosu od 15,00 KM (dostavlja se poštom)
 • za nasljednike sa prebivalištem van BiH dokaz o uplati naknade od 20,00 KM (dostavlja se poštom)
  Ukoliko je broj vrijednosnih papira u rješenju o nasljeđivanju takav da prilikom njegove podjele na nasljednike ima ostatak dionice od cijelog broja:
 • jedan nasljednik popunjava izjavu na obrascu N-2 i istu ovjerava kod nadležnog organa (općine ili notara), kojom se odriče decimalnog ostatka u korist drugog/ih nasljednika te istu dostavlja Registru ili
 • svi nasljednici mogu sačiniti pismeni sporazum na obrascu N-3, ovjeren kod nadležnog organa (općine ili notara), da su suglasni da se ostatak dionica vodi na jednom nasljedniku te isti dostaviti Registru
 • Obrasci izjave N-2 i sporazuma N-3, a mogu se preuzeti u prostorijama Registra.


  Ukoliko su obveznice predmet nasljeđivanja, nasljednici trebaju priložiti:
 • zahtjev za upis bankovnog računa
 • uz zahtjev dostaviti potvrdu banke u kojoj imaju otvoren transakcijski račun
 • i dokaz o uplati naknade u iznosu od 5,00 KM za upis bankovnog računa
 • i dokaz o uplati naknade od 5,00 KM za uplatu neisplaćenih novčanih sredstava po osnovu obračunatih glavnica obveznica i kamata
Prijenos vrijednosnih papira izvan uređenog tržišta na temelju ugovora o darovanju između srodnika(supružnik, roditelji, djeca (rođena u braku ili izvan braka, usvojena, pastorčad), braća i sestre
 • Prijava za prijenos vrijednosnih papira pravilno popunjena u jednom primjerku, potpisana od strane prenositelja i primatelja vrijednosnih papira i podnositelja prijave (prijave se mogu nabaviti u prostorijama Registra ili ovdje
 • Ugovor o zaključenom pravnom poslu na osnovu kojeg se obavlja prijenos, ovjeren kod nadležnog organa (original ili ovjerena fotokopija);
 • Ovjerena fotokopija CIPS osobne iskaznice (ili drugog osobnog identifikacijskog dokumenta) za domaće fizičko lice - prenositelja vrijednosnih papira i primatelja vrijednosnih papira. Za strano fizičko lice identifikacijski dokument je putna isprava
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih od prenositelja ili stjecatelja kojim se dokazuje srodstvo
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade za uslugu prijenosa vrijednosnih papira kod Registra.
 • Ukoliko daroprimatelj nije dijete ili bračni drug, potvrda od strane porezne uprave o plaćenom porezu na poklone ili potvrda o oslobađanju od plaćanja poreza

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474


Napomena:Prijenos vrijednosnih papira temeljem zaključenih pravnih poslova darovanjem, između članova uže obitelji (roditelja, supružnika, djece rođene u braku ili izvan braka, usvojene i pastorčadi, te braće i sestara), koji se vrši temeljem prijave, obračunava se u iznosu od 0,05% od nominalne vrijednosti transakcije/a zaključenog ugovora, a najmanje 10 KM po ugovoru.

 • Punomoć ovjerena kod nadležnog organa
 • Ovjerenu fotokopiju CIPS osobne iskaznice opunomoćenika prenositelja /primatelja (domaće fizičko lice)
 • Za strana fizička lica dostavlja se ovjerena fotokopija putne isprave
 • Punomoćnik ne može biti prenositelj/primatelj v.p. odnosno jedan opunomoćenik ne može zastupati i primatelja i prenositelja v.p.
 • Zahtjev za upis bankovnog računa
 • Potvrdu banke u kojoj imaju otvoren transakcijski račun
 • Dokaz o uplati naknade u iznosu od 5,00 KM za upis bankovnog računa;
  Ukoliko stjecatelj želi da Registar dostavi potvrdu u BiH o stanju na računu nakon provedenog prijenosa v.p. potrebno je:
 • da dostavi zahtjev za izdavanje potvrde o stanju na računu ZC-1
 • dokaz o uplati naknade za nasljednike sa prebivalištem u BiH u iznosu od 15,00 KM (dostavlja se poštom)
 • za nasljednike sa prebivalištem van BiH dokaz o uplati naknade od 20,00 KM (dostavlja se poštom)Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Prijenos vrijednosnih papira sa računa
vlasnika pri Registru na račun istog vlasnika
pri članu sistema Registra
prijenos 1,00
Prijenos vrijednosnih papira sa računa
vlasnika pri članu sistema Registra na registarski račun vlasnika
prijenos 1,00
Prijenos vrijednosnih papira sa računa
vlasnika pri članu sistema Registra vrijednosnih papira
na račun istog vlasnika pri drugom članu sistema Registra
prijenos 1,00
Prijenos vrijednosnih papira sa računa vlasnika pri Registru na
zbirni skrbnički/depozitarni račun/sa zbirnog skrbničkog
/depozitarnog računa na račun vlasnika pri Registru
prijenos 5,00
Prijenos vrijednosnih papira sa zbirnog skrbničkog/depozitarnog
računa pri banci skrbniku/depozitaru na zbirni
/skrbnički/depozitarni račun pri drugoj banci skrbniku/depozitaru
prijenos 5,00
6.5.6. Prijenos po osnovu ponovnog
otkupa (reotkup) vrijednosnih papira
nominalna vrijednost transakcije
po ugovoru o reotkupu vrijednosnih papira
0,1% a najmanje 10,00

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • Raiffeisen bank d.d. BIH Sarajevo
  S.W.I.F.T. RZBABA2S
  IBAN: BA391611000001204022
  AccNo: 505012000-23474
Napomena: Na iznos naknade koja se uplaćuje, korisnik usluge plaća proviziju banke na ino-priliv, navesti klauzulu OUR