Novosti

Pretraga:

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
12.4.2024. Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 12.04.2024, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake GORCR, ISIN broja: BAGORCR00003, emitenta GORICA DD BUGOJNO - u stečaju, količine 438817, nominalne vrijednosti 12,5 KM.
  11.4.2024. Upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 04.03.2024, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :

 • oznake GORCR, ISIN broja: BAGORCR00003, emitenta GORICA DD BUGOJNO - u stečaju, količine 438817, nominalne vrijednosti 12,5 KM.
  11.4.2024. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 11.04.2024, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake TRZBH1, ISIN broja: BATRZBH10004, emitenta ZiraatBank BH d.d, količine 2000, nominalne vrijednosti 10000 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake TRZBR ISIN broja: BATRZBR00004, emitenta ZiraatBank BH d.d , količine 2000, nominalne vrijednosti 10000 KM.

  5.4.2024. Obavještenje za dioničare ciljnog društva CROATIA – REMONT DD ČAPLJINA Obavještavamo dioničare ciljnog društva CROATIA – REMONT DD ČAPLJINA, da je pokrenut postupak prijenosa dionica manjinskih dioničara. Za svaku dionicu koja će biti prenesena u postupku prijenosa dionica manjinskih dioničara ponuditelj CROATIA OSIGURANJE DD MOSTAR, je uplatio iznos od 50,00 KM. Sredstva za isplatu naknade ponuditelj je uplatio na račun Registra vrijednosnih papira u FBiH za posebnu namjenu
  4.4.2024. Obavijest o registraciji emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine u sistemu registracije Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 04.04.2024. godine, na osnovu zahtjeva emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, izvršio upis u sistem registracije trezorske zapise, kako slijedi:
 • oznake FBIHT82, ISIN broja: BAFBIHT82004, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA , količine 1.000, nominalne vrijednosti trezorskog zapisa 10.000,00 KM, datum emisije 03.04.2024. godine, rok dospijeća 02.04.2025. godine.

 • 2.4.2024. Obavijest o registraciji emisije obveznica MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar u sistemu registracije Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva emitenta, MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar, izvršio upis u sistem registracije emisiju obveznica navedenog emitenta, kako slijedi:
 • oznake MCCMK, ISIN broja: BAMCCMK00002, emitenta MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar, količine 56.974, nominalne vrijednosti 10,00 KM, datum emisije 26.03.2024. godine, rok dospijeća 26.03.2027. godine, godišnja kamatna stopa 5%.
 • 1.4.2024. Konkurs za izbor i imenovanje direktora Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo Na osnovu članova 11. i 12d. Zakona o Registru vrijednosnih papira («Službene novine Federacije BiH» br. 39/98, 36/99 i 33/04) u vezi sa člana 263. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/15 i 75/21), članova 51., 53. i 54. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 59/23) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira u F BiH, broj: 01-3-NO-102-2597/24 od 22.03.2024. godine, Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo, o b j a v lj u j e

  KONKURS za izbor i imenovanje direktora Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo

  Detalji


  29.3.2024. Obavijest o registraciji emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine u sistemu registracije Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 29.03.2024. godine, postupajući po zahtjevu emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, izvršio upis u sistem registracije emisiju obveznica Federacije Bosne i Hercegovine, koje su emitovane radi prikupljanja sredstava za finansiranje budžetskih rashoda za 2024.godinu, kako slijedi:
 • oznake FBIHK52A, ISIN broja: BAFBIHK52A07, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 30.000, nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, datum emisije 27.03.2024. godine, rok dospijeća 27.03.2027. godine, godišnja kamatna stopa 4,30%.
 • 27.3.2024. Obavijest o sazivanju XXXII vanredne Skupštine Registra XXXII Skupština dioničara Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo saziva se za 11.04.2024.godine (Četvrtak) sa početkom u 15:00 sati.

  Skupština će se održati u Sarajevu, ul. Maršala Tita 62/II u Sali Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH. link...
  25.3.2024. Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 25.03.2024, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake DCGDR, ISIN broja: BADCGDR00006, emitenta DC GRADAČAC DD GRADAČAC, količine 106028, nominalne vrijednosti 18,19 KM.
  Stranica 1 od 145