Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
20.5.2013. Obavještenje članovima sistema Registra- u rubrici Propisi u pripremi objavljen je prijedlog Uputstva o načinu određivanja i dodjeljivanja identifikacijske šifre članovima Registra vrijednosnih papira u F BiH Obavještenje članovima sistema Registra- u rubrici Propisi u pripremi objavljen je prijedlog Uputstva o načinu određivanja i dodjeljivanja identifikacijske šifre članovima Registra vrijednosnih papira u F BiH. Rok za eventualnu dostavu primjedbi, prijedloga i sugestija je do 24.05.2013. godine
15.5.2013. Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 15.05.2013, godine, izvršio:
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:


 • oznake ASAOG ISIN broja: BAASAOG00001, emitenta ASA OSIGURANJE DD SARAJEVO , količine 10.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00 KM.

  13.5.2013. Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 13.05.2013, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake OPCTKB, ISIN broja: BAOPCTKB0004 , emitenta OPĆINA TEŠANJ , količine 1.666, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00 KM.

  10.5.2013. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je dala saglasnost na Odluku o izmjenama I dopunama odluke o naknadama za usluge Registra Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je rješenjem broj : 04/3-19-89/13 od 09.05.2013. godine dala saglasnost na Odluku o izmjenama I dopunama odluke o naknadama za usluge Registra za vremenski period od 01.05.2013. do 30.04.2014.godine. Tekst Odluke o izmjenama I dopunama odluke o naknadama za usluge Registra objavljen je na ovom siteu u Dokumenti/Cjenovnik.
  8.5.2013. K O N K U R S za izbor i imenovanje sekretara Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo Na osnovu čl. 281. i 282. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 02/02, 06/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 07/09 i 63/10) i člana 60. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 26/09 i 44/11) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira u F BiH, broj: 04-3-NO-XVII-4577/13 od 18.04.2013. godine, Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo, o b j a v lj u j e

  K O N K U R S za izbor i imenovanje sekretara Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo

  I. Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje:

  - sekretara Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo,

  Imenovanje sekretara Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Registar) vrši se na period od četiri godine.

  II. Opći uslovi Na dužnost sekretara Registra može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće opće uvjete:

  1. državljanin je Bosne i Hercegovine; 2. nije stariji od 65 godina na dan imenovanja ili nema više od 40 godina staža; 3. nije osuđivan za krivično djelo ili za privredni prijestup za radnje nespojive s dužnošću sekretara Registra, pet godina od dana pravosnažne presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, niti mu je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti koje obavlja sekretar društva.

  III. Posebni uslovi Za sekretara Registra može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće posebne uvjete: 1. ima visoku stručnu spremu, završen pravni fakultet; 2. ima pet godina radnog iskustva.

  IV. Opis poslova

  Sekretar Registra u skladu sa zakonom i Statutom obavlja sljedeće poslove:

  - organizuje rad i obezbjeđuje realizaciju pravnih postupaka i procedura u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom Registra prilikom sazivanja, održavanja i odlučivanja Skupštine i Nadzornog odbora Registra;

  - saziva prvu konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora, u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine na kojoj su izabirani članovi Nadzornog odbora;

  - odgovoran je za vođenje registra zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora Registra i čuva dokumente vezane za poslovanje Registra, organa Registra, osim finansijskih izvještaja;

  - provodi odluke Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave Registra;

  - priprema sjednice i odgovara za vođenje zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora Registra, u skladu sa zakonom;

  - dužan je osigurati da se zapisnik Skupštine sačini u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine Registra.

  V. Potrebni dokumenti uz prijavu

  Uz pismenu prijavu kandidat treba dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju sljedeće dokumentacije :

  - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - diploma o završenom fakultetu; - potvrda/uvjerenje poslodavca o radnom stažu nakon sticanja visoke stručne spreme i o ukupnom radnom stažu (ne starije od 6 mjeseci);

  - uvjerenje nadležnog kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova – uprava policije o neosuđivanju/nekažnjavanju za krivično djelo ili za privredni prijestup za radnje nespojive s dužnošću sekretara Registra (ne starije od 6 mjeseci);

  - uvjerenje nadležnog kantonalnog suda da nije potvrđena optužnica kod općinskog ili kantonalnog suda za krivično djelo ili za privredni prijestup za radnje nespojive s dužnošću sekretara Registra (ne starije od 6 mjeseci).

  VI. Podnošenje prijava

  Ovaj konkurs se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i jednom domaćem dnevnom listu. Tekst konkursa će se objaviti na web stranici Registra i Portalu tržišta kapitala. Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana, računajući od dana kasnijeg objavljivanja u slučaju da konkurs u navedenim glasilima ne bude objavljen istog dana.

  Prijave na konkurs dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu: Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 71000 Sarajevo, ulica Maršala Tita 62/II, u zatvorenoj koverti sa naznakom: «Prijava na konkurs za izbor i imenovanje sekretara Registra».

  Uz prijavu na konkurs obavezno se dostavljaju isprave i izjave kandidata kojima se dokazuje ispunjavanje navedenih općih i posebnih uvjeta, te kraća pisana biografija sa profesionalnim referencama kandidata.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Izbor između kandidata koji ispunjavaju navedene opće i posebne uvjete izvršiće se po kriterijima stručnosti, iskustva i uspješnosti u obavljanju dosadašnjih poslova, te sposobnosti savjesnog, odlučnog, odgovornog i nepristrasnog obavljanja poslova za koje se kandidat prijavio.

  Zadovoljavanje navedenih kriterija će se cijeniti na osnovu profesionalnih referenci i putem intervjua, pri čemu će se uzeti u obzir ostvareni rezultati u dosadašnjem radu kandidata. Kandidati koji budu uvršteni u uži izbor biće pozvani na intervju.

  Imenovanje sekretara Registra izvršit će Nadzorni odbor. Plaća i druga materijalna prava sekretara Registra uređuju se ugovorom između sekretara i Nadzornog odbora Registra, na prijedlog Uprave Registra.
  23.4.2013. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 23.04.2013, godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:


 • oznake STAKR, ISIN broja: BASTAKR00006, emitenta STAKLENICI D.D. ČAPLJINA , količine 74.402, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:


 • oznake STAKR ISIN broja: BASTAKR00006, emitenta STAKLENICI D.D. ČAPLJINA , količine 74.402, nominalne vrijednosti jedne dionice 36,64 KM.

  22.4.2013. Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 22.04.2013, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake PAKCRK3, ISIN broja: BAPAKCRK3005 , emitenta PAK CENTAR DD SARAJEVO , količine 215.852, nominalne vrijednosti jedne dionice 15,00 KM.

  19.4.2013. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 19.04.2013, godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:


 • oznake FIPMR, ISIN broja: BAFIPMR00000, emitenta AGENCIJA FIP D.D. MOSTAR , količine 5.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 60,00 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:


 • oznake FIPMR ISIN broja: BAFIPMR00000, emitenta AGENCIJA FIP D.D. MOSTAR , količine 5.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 43,00 KM.

  9.4.2013. Brisanje vrijednosnih papira iz sistema registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 09.04.2013. godine, na osnovu rješenja Komisije za vrijednosne papire u Federaciji Bosne i Hercegovine, a prema odredbama članka 20. i 21. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08), izvršio:
 • brisanje dospjelih vrijednosnih papira, kako slijedi::


 • oznake INDSR, ISIN broja: BAINDSR00007, emitenta INDUSTROSIROVINA U LIKVIDACIJI , količine 85.445, nominalne vrijednosti jedne dionice 10,00 KM.

  8.4.2013. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 08.04.2013, godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:


 • oznake PFNTR, ISIN broja: BAPFNTR00005, emitenta PTK "FINKOM" DD TUZLA , količine 5.681, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:


 • oznake INDSR ISIN broja: BAINDSR00007, emitenta INDUSTROSIROVINA U LIKVIDACIJI , količine 85.445, nominalne vrijednosti jedne dionice 10,00 KM.

  Stranica 114 od 145