Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
24.5.2013. OBAVJEŠTENJE o sazivanju petnaeste Skupštine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), člana 22. stav 2. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH, br. 26/09 i 44/11) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, broj: 04-3-NO-5568/13 od 23.05.2013. godine o sazivanju petnaeste skupštine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, objavljuje

OBAVJEŠTENJE o sazivanju petnaeste Skupštine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo

Petnaesta Skupština Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo saziva se za 14.06.2013. godine, sa početkom u 15,00 sati. Skupština će se održati u Sarajevu, ulica Maršala Tita 62/II (sala Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH).

Za petnaesetu Skupštinu Registra utvrđen je sljedeći Dnevni red :

1. Izbor predsjednika petnaeste Skupštine,

2. Izbor dva dioničara ovjerivača zapisnika petnaeste Skupštine,

3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Registra za 2013. godinu, koji uključuje program rada, finansijski plan i plan investicija Registra za 2013. godinu,

4. Donošenje Odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora Registra, na mjesto dva razrješena člana Nadzornog odbora Registra;

5. Donošenje Odluke o odobravanju teksta Ugovora o pravima i obavezama u obavljanju dužnosti člana Nadzornog odbora Registra koji će dva izabrana člana Nadzornog odbora Registra zaključiti sa Upravom Registra;

Učešće u radu i odlučivanju na petnaestoj skupštini Registra

1. Pravo odlučivanja na skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Registra nalazi 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar Registra ostvaruje putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.
Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Registru neposredno, putem pošte ili faksa, najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu skupštine.
Punomoćnik je dužan podnijeti Odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće na skupštini, zajedno s kopijom isprave za osobnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije datuma održavanja skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71 000 Sarajevo.
Punomoćnik je dužan predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, Odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak skupštine.
Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže naziv/firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora “za” ili “protiv” prijedloga odluke ili imena kandidata za izbor dva člana Nadzornog odbora Registra.

2. Kandidata za člana Nadzornog odbora Registra može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa. Prijedlog se podnosi pismeno najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine Registra u čiji dnevni red je uključeno i pitanje izbora članova Nadzornog odbora Registra.

3. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka za petnaestu Skupštinu Registra, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

4. Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja do dana održavanja skupštine dioničar ima pravo uvida u materijale pripremljene za petnaestu Skupštinu Registra u sjedištu Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, ulica Maršala Tita 62/II.

Broj: 04-3-NO-5570/13 Sarajevo, 23.05.2013. godine

Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo
22.5.2013. Konkurs za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo Na osnovu čl. 11. i 12d. Zakona o Registru vrijednosnih papira («Službene novine Federacije BiH» br. 39/98, 36/99 i 33/04) u vezi sa čl. 260. i 275. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 02/02, 06/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 07/09 i 63/10), čl. 41., 52. i 53. Statuta Registra vrijednosnih papira u F BiH («Službene novine Federacije BiH» br. 26/09 i 44/11) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira u F BiH, broj: 04-3-NO-XVII-4578/13 od 18.04.2013. godine, Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo, o b j a v lj u j e

Konkurs za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo

I. Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje:

1. direktora Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo
2. zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo.

Imenovanje direktora i zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Registar) vrši se na period od četiri godine.

II. Opći uslovi

Na dužnost direktora, odnosno zamjenika direktora Registra može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće opće uslove:
1. državljanin je Bosne i Hercegovine;
2. nije stariji od 65 godina na dan imenovanja ili nema više od 40 godina staža;
3. nije osuđivan za krivično djelo ili za privredni prijestup za radnje nespojive s dužnošću u upravi društva pet godina od dana pravosnažne presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, niti mu je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti uprave društva;
4. nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti, niti član nadzornog odbora pravnog lica iz člana 6. stav 3. Zakona o Registru vrijednosnih papira, banke, investicionog fonda, penzijskog fonda niti osiguravajućeg društva;
5. nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora privrednog društva ili institucije;
6. nije član nadzornog odbora i odbora za reviziju u dioničkom društvu, banki i osiguravajućem društvu, berzi, profesionalnom posredniku, društvu za upravljanje fondovima i fondu, član organa upravljanja agencija;
7. ne posjeduje direktno ili indirektno više od 5% vrijednosnih papira pravnog lica iz člana 6. stav 3. Zakona o Registru vrijednosnih papira, banke, društva za upravljanje fondovima, investicionog fonda, penzijskog fonda niti osiguravajućeg društva;
8. ne obavlja dužnosti u političkoj stranci, niti učestvuje u političkim aktivnostima;
9. ne obavlja aktivnosti koje nisu u skladu sa principima zaštite investitora i neovisnosti Registra;
10. nije u međusobnom braku ili srodstvu u uspravnoj liniji niti u pobočnoj liniji ili po tazbini zaključno s trećim stepenom sa kandidatom koji se istovremeno imenuje na drugu dužnost po ovom konkursu;
11. ne obavlja druge poslove uz naknadu, osim naučnih, istraživačkih, obrazovnih i predavačkih aktivnosti.
12. nije dva uzastopna mandatna obavljao dužnost direktora, odnosno zamjenika direktora Registra.

III. Posebni uslovi

Na dužnost direktora, odnosno zamjenika direktora Registra može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće posebne uvjete:
1. ima visoku stručnu spremu, završen ekonomski ili pravni fakultet;
2. ima pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima; Za direktora Registra može biti imenovana osoba, koja pored općih i posebnih uslova iz tačke II i III ove odluke, ima odgovarajuće stručno znanje i uz prijavu na ovaj konkurs dostavi prijedlog Programa rada Registra u narednom mandatu. Pod stručnim znanjem se podrazumijeva nužno ili poželjno iskustvo kandidata s obzirom na prirodu poslova koje obavlja Registar.

IV. Opis poslova

1. Direktor Registra u skladu sa zakonom i Statutom Registra obavlja sljedeće poslove:
- organizuje rad i rukovodi poslovanjem Registra; - zastupa i predstavlja Registar; - odgovara za zakonitost poslovanja Registra saglasno
Zakonu o Registru vrijednosnih papira, Zakonu o privrednim društvima i drugim zakonima, Statutu Registra i drugim općim aktima Komisije i Registra;
- priprema prijedloge godišnjeg plana poslovanja sa programom rada, finansijskim planom i planom investicija, godišnjeg izvještaja o poslovanju sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora, polugodišnjeg izvještaja sa finansijskim izvještajem, izmjene finansijskog plana, općih akata i odluka, koje saglasno zakonu i Statutu Registra, donosi Nadzorni odbor i Skupština Registra;
- izvršava zaključke i odluke Nadzornog odbora i Skupštine Registra;
- po zahtjevu Nadzornog odbora Registra izrađuje pisane izvještaje o pitanjima iz poslovanja Registra;
- prima zaposlenike u radni odnos, odnosno zaključuje ugovore o radu sa zaposlenicima;
- ovlašćuje jednog ili više rukovodioca sektora, u slučaju istovremene spriječenosti ili privremene odsutnosti direktora i zamjenika direktora Registra, da obavlja ili obavljaju poslove potrebne za redovno poslovanje Registra;
- daje inicijativu za mirno rješavanje sporova između članova Registra;
- daje inicijativu za unaprjeđenje tržišta kapitala;
- stara se o rješavanju prigovora i primjedbi članova i vlasnika računa;
- donosi akte koji nisu u nadležnosti Nadzornog odbora i Skupštine Registra, a kojima se uređuje plan sigurnosti, popis i inventarisanje, računovodstvene politike, izrada finansijskih izvještaja, naplata potraživanja od korisnika usluga i povrat uplaćenih sredstava za neizvršenu uslugu i za više uplaćenu naknadu, rad Odbora za kvalitet, pravo pristupa u CSD Client zaposlenika Registra, određivanje i dodjeljivanje identifikacione šifre članovima Registra, uspostavljanje i vođenje registra vlasnika investicionih kupona, računanje radnih dana za vršenje obaveza u postupku prebijanja i poravnanja sa vrijednosnim papirima, korištenje računa elektronske pošte zaposlenika Registra;
- donosi akte i odluke u skladu sa zakonom i Statutom Registra;
- donosi odluke o investicionom ulaganju do 10.000 KM, a preko 10.000 KM uz suglasnost Nadzornog odbora Registra;
- odgovara za rad Uprave;
- zajedno sa zamjenikom direktora Registra dužan je i odgovoran osigurati Nadzornom odboru Registra tehničke uvjete, stručnu i administrativnu pomoć, redovno dostavljanje blagovremenih i potpunih informacija o radu i poslovanju Registra, značajnim događajima u poslovanju i drugim značajnim okolnostima, koje utiču ili mogu uticati na poslovanje Registra i koje se odnose na ovlaštenja i odgovornosti Nadzornog odbora Registra i zakonitosti rada i poslovanja Registra;
- obavlja i druge poslove propisane zakonom i Statutom Registra, koji nisu u nadležnosti drugih organa Registra.
2. Zamjenik direktora Registra u skladu sa zakonom i Statutom Registra obavlja sljedeće poslove :
- organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Registar u odsutnosti ili spriječenosti za rad direktora Registra;
- zajedno sa direktorom Registra obavlja poslove pripreme materijala i akata iz ove tačke pod 1.;
- zajedno sa direktorom Registra donosi akte i odluke u skladu sa zakonom i Statutom Registra

V. Potrebni dokumenti uz prijavu

Uz pismenu prijavu kandidat treba dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju sljedeće dokumentacije :
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
- diploma o završenom pravnom ili ekonomskom fakultetu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine);
- potvrda/uvjerenje poslodavca o ukupnom radnom stažu i radnom stažu na rukovodećoj poziciji nakon sticanja visoke stručne spreme sa navođenem rukovodeće pozicije i poslova koji su se obavljali
Napomena: ukoliko je kandidat staž na rukovodećoj poziciji ostvario kod više poslodavaca, potvrdu izdaje poslodavac kod kojeg je ostvaren staž na rukovodećoj poziciji;
- uvjerenje nadležnog kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova – uprava policije o neosuđivanju/nekažnjavanju za krivično djelo ili za privredni prijestup za radnje nespojive s dužnošću uprave Registra (ne starije od 6 mjeseci);
- uvjerenje nadležnog kantonalnog suda da nije potvrđena optužnica kod općinskog ili kantonalnog suda za krivično djelo ili za privredni prijestup za radnje nespojive s dužnošću uprave Registra (ne starije od 6 mjeseci);
- certifikat o završenom usavršavanju kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, izdat od strane Privredne Komore F BiH;
- izjava (ovjerena kod nadležnog organa) na okolnosti iz tačke II. podtč. 4. do 12. ove odluke Napomena: ukoliko kandidat trenutno obnaša neku od dužnost ili aktivnost iz tačke II. podtč. 4. do 12. ove odluke, dostavlja izjavu (ovjerenu kod nadležnog organa) da će na iste dati ostavku, ukoliko bude imenovan na poziciju iz Konkursa.
Sva dokumentacija treba da bude na službenom jeziku BIH, a ukoliko nije, uz istu se dostavlja i prevod ovjeren od strane stalnog sudskog tumača.

VI. Podnošenje prijava

Ovaj konkurs se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i jednom domaćem dnevnom listu.
Tekst konkursa će se objaviti na web stranici Registra i Portalu tržišta kapitala.
Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana, računajući od dana kasnijeg objavljivanja u slučaju da konkurs u navedenim glasilima ne bude objavljen istog dana.
Prijave na konkurs dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu: Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 71000 Sarajevo, ulica Maršala Tita 62/II, u zatvorenoj koverti sa naznakom: «Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora/zamjenika direktora – ne otvarati».
Prijave na konkurs za direktora i prijave na konkurs za zamjenika direktora podnose se i razmatraju odvojeno. Uz prijavu na konkurs obavezno se dostavljaju isprave i izjave kandidata kojima se dokazuje ispunjavanje navedenih općih i posebnih uvjeta, te kraća pisana biografija sa profesionalnim referencama kandidata.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Izbor između kandidata koji ispunjavaju navedene opće i posebne uvjete izvršiće se po kriterijima stručnosti, relevantnog radnog iskustva i uspješnosti u obavljanju dosadašnjih poslova, te sposobnosti savjesnog, odlučnog, odgovornog i nepristrasnog obavljanja poslova za koje se kandidat prijavio.
Zadovoljavanje navedenih kriterija će se cijeniti na osnovu profesionalnih referenci i putem intervjua, pri čemu će se uzeti u obzir ostvareni rezultati i stečena priznanja kandidata. Prilikom ocjene kandidata koji ispunjavaju sve opće i posebne uvjete, Konkursna komisija će uzeti u obzir certifikate, potvrde i uvjerenja koje kandidati dostave uz prijavu:
- o poznavanju stranog jezika;
- o poznavanju rada na PC-u;
- o naučnom zvanju iz oblasti korporativnog upravljanja ili tržišta kapitala (magistar, doktor nauka);
- o položenom pravosudnom ispitu, certificiranom računovođi, ovlaštenom revizoru;
- preporuke poslodavaca.

Kandidati koji budu uvršteni u uži izbor biće pozvani na intervju.
Direktora i zamjenika direktora Registra imenuje Nadzorni odbor Registra, uz prethodnu saglasnost Komisije za vrijednosne papire FBiH u skladu s odredbama člana 12d. Zakona o Registru vrijednosnih papira.
Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava direktora, odnosno zamjenika direktora Registra, bliže se uređuju ugovorom sa Nadzornim odborom Registra, kojim će se urediti i plaća direktora i zamjenika direktora, uz pisanu suglasnost premijera Vlade Federacije BiH u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 12/09).
20.5.2013. Obavještenje članovima sistema Registra- u rubrici Propisi u pripremi objavljen je prijedlog Uputstva o načinu određivanja i dodjeljivanja identifikacijske šifre članovima Registra vrijednosnih papira u F BiH Obavještenje članovima sistema Registra- u rubrici Propisi u pripremi objavljen je prijedlog Uputstva o načinu određivanja i dodjeljivanja identifikacijske šifre članovima Registra vrijednosnih papira u F BiH. Rok za eventualnu dostavu primjedbi, prijedloga i sugestija je do 24.05.2013. godine
15.5.2013. Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 15.05.2013, godine, izvršio:
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:


 • oznake ASAOG ISIN broja: BAASAOG00001, emitenta ASA OSIGURANJE DD SARAJEVO , količine 10.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00 KM.

  13.5.2013. Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 13.05.2013, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake OPCTKB, ISIN broja: BAOPCTKB0004 , emitenta OPĆINA TEŠANJ , količine 1.666, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00 KM.

  10.5.2013. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je dala saglasnost na Odluku o izmjenama I dopunama odluke o naknadama za usluge Registra Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je rješenjem broj : 04/3-19-89/13 od 09.05.2013. godine dala saglasnost na Odluku o izmjenama I dopunama odluke o naknadama za usluge Registra za vremenski period od 01.05.2013. do 30.04.2014.godine. Tekst Odluke o izmjenama I dopunama odluke o naknadama za usluge Registra objavljen je na ovom siteu u Dokumenti/Cjenovnik.
  8.5.2013. K O N K U R S za izbor i imenovanje sekretara Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo Na osnovu čl. 281. i 282. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 02/02, 06/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 07/09 i 63/10) i člana 60. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 26/09 i 44/11) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira u F BiH, broj: 04-3-NO-XVII-4577/13 od 18.04.2013. godine, Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo, o b j a v lj u j e

  K O N K U R S za izbor i imenovanje sekretara Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo

  I. Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje:

  - sekretara Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo,

  Imenovanje sekretara Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Registar) vrši se na period od četiri godine.

  II. Opći uslovi Na dužnost sekretara Registra može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće opće uvjete:

  1. državljanin je Bosne i Hercegovine; 2. nije stariji od 65 godina na dan imenovanja ili nema više od 40 godina staža; 3. nije osuđivan za krivično djelo ili za privredni prijestup za radnje nespojive s dužnošću sekretara Registra, pet godina od dana pravosnažne presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, niti mu je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti koje obavlja sekretar društva.

  III. Posebni uslovi Za sekretara Registra može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće posebne uvjete: 1. ima visoku stručnu spremu, završen pravni fakultet; 2. ima pet godina radnog iskustva.

  IV. Opis poslova

  Sekretar Registra u skladu sa zakonom i Statutom obavlja sljedeće poslove:

  - organizuje rad i obezbjeđuje realizaciju pravnih postupaka i procedura u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom Registra prilikom sazivanja, održavanja i odlučivanja Skupštine i Nadzornog odbora Registra;

  - saziva prvu konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora, u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine na kojoj su izabirani članovi Nadzornog odbora;

  - odgovoran je za vođenje registra zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora Registra i čuva dokumente vezane za poslovanje Registra, organa Registra, osim finansijskih izvještaja;

  - provodi odluke Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave Registra;

  - priprema sjednice i odgovara za vođenje zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora Registra, u skladu sa zakonom;

  - dužan je osigurati da se zapisnik Skupštine sačini u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine Registra.

  V. Potrebni dokumenti uz prijavu

  Uz pismenu prijavu kandidat treba dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju sljedeće dokumentacije :

  - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - diploma o završenom fakultetu; - potvrda/uvjerenje poslodavca o radnom stažu nakon sticanja visoke stručne spreme i o ukupnom radnom stažu (ne starije od 6 mjeseci);

  - uvjerenje nadležnog kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova – uprava policije o neosuđivanju/nekažnjavanju za krivično djelo ili za privredni prijestup za radnje nespojive s dužnošću sekretara Registra (ne starije od 6 mjeseci);

  - uvjerenje nadležnog kantonalnog suda da nije potvrđena optužnica kod općinskog ili kantonalnog suda za krivično djelo ili za privredni prijestup za radnje nespojive s dužnošću sekretara Registra (ne starije od 6 mjeseci).

  VI. Podnošenje prijava

  Ovaj konkurs se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i jednom domaćem dnevnom listu. Tekst konkursa će se objaviti na web stranici Registra i Portalu tržišta kapitala. Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana, računajući od dana kasnijeg objavljivanja u slučaju da konkurs u navedenim glasilima ne bude objavljen istog dana.

  Prijave na konkurs dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu: Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 71000 Sarajevo, ulica Maršala Tita 62/II, u zatvorenoj koverti sa naznakom: «Prijava na konkurs za izbor i imenovanje sekretara Registra».

  Uz prijavu na konkurs obavezno se dostavljaju isprave i izjave kandidata kojima se dokazuje ispunjavanje navedenih općih i posebnih uvjeta, te kraća pisana biografija sa profesionalnim referencama kandidata.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Izbor između kandidata koji ispunjavaju navedene opće i posebne uvjete izvršiće se po kriterijima stručnosti, iskustva i uspješnosti u obavljanju dosadašnjih poslova, te sposobnosti savjesnog, odlučnog, odgovornog i nepristrasnog obavljanja poslova za koje se kandidat prijavio.

  Zadovoljavanje navedenih kriterija će se cijeniti na osnovu profesionalnih referenci i putem intervjua, pri čemu će se uzeti u obzir ostvareni rezultati u dosadašnjem radu kandidata. Kandidati koji budu uvršteni u uži izbor biće pozvani na intervju.

  Imenovanje sekretara Registra izvršit će Nadzorni odbor. Plaća i druga materijalna prava sekretara Registra uređuju se ugovorom između sekretara i Nadzornog odbora Registra, na prijedlog Uprave Registra.
  23.4.2013. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 23.04.2013, godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:


 • oznake STAKR, ISIN broja: BASTAKR00006, emitenta STAKLENICI D.D. ČAPLJINA , količine 74.402, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:


 • oznake STAKR ISIN broja: BASTAKR00006, emitenta STAKLENICI D.D. ČAPLJINA , količine 74.402, nominalne vrijednosti jedne dionice 36,64 KM.

  22.4.2013. Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 22.04.2013, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake PAKCRK3, ISIN broja: BAPAKCRK3005 , emitenta PAK CENTAR DD SARAJEVO , količine 215.852, nominalne vrijednosti jedne dionice 15,00 KM.

  19.4.2013. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 19.04.2013, godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:


 • oznake FIPMR, ISIN broja: BAFIPMR00000, emitenta AGENCIJA FIP D.D. MOSTAR , količine 5.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 60,00 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:


 • oznake FIPMR ISIN broja: BAFIPMR00000, emitenta AGENCIJA FIP D.D. MOSTAR , količine 5.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 43,00 KM.

  Stranica 115 od 146