Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
25.5.2012. Odlukom Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH isključuje se iz članstva Sistema „ ASA Brokers“ d.o.o. Sarajevo
Odlukom Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH broj: 04-2-7646/12 od 25.05.2012. god. „ ASA Brokers“ d.o.o. Sarajevo, sa danom 31.05.2012. godine, isključuje se iz članstva Sistema u Registru i to :
 • Članstvo sistema prijenosa vrijednosnih papira;
 • Članstvo sisteme obračuna i poravnanja.
 • 23.5.2012. „MOJA BANKA“ d.d. Sarajevo primljena je u članstvo sistema Registra za sistem obračuna i poravnanja i sistem prijenosa vrijednosnih papira. Odlukom Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo broj: 04-2-7741 /12 od 23.05.2012. godine, „MOJA BANKA“ d.d. Sarajevo primljena je u članstvo sistema Registra za sistem obračuna i poravnanja i sistem prijenosa vrijednosnih papira, sa danom 01.06.2012. godine.
  10.5.2012. Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH dana 10.05.2012, izvršio:
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra , kako slijedi:


 • oznake FBIHKS, ISIN broja: BAFBIHKS0000, emitenta Federacije Bosne i Hercegovine , količine 9.903.111, nominalne vrijednosti jedne obveznice 1,00 KM, datum emisije, 31.03.2012,rok dospijeća 31.08.2012, godišnja kamatna stopa 2,5%.

  oznake FBIHKT, ISIN broja: BAFBIHKT0009, emitenta Federacije Bosne i Hercegovine , količine 9.886.007, nominalne vrijednosti jedne obveznice 1,00 KM, datum emisije, 31.03.2012,rok dospijeća 31.08.2013, godišnja kamatna stopa 2,5%.

  oznake FBIHKU, ISIN broja: BAFBIHKU0006, emitenta Federacije Bosne i Hercegovine , količine 9.982.190, nominalne vrijednosti jedne obveznice 1,00 KM, datum emisije, 31.03.2012,rok dospijeća 31.08.2014, godišnja kamatna stopa 2,5%.

  oznake FBIHKV, ISIN broja: BAFBIHKV0005, emitenta Federacije Bosne i Hercegovine , količine 19.868.669, nominalne vrijednosti jedne obveznice 1,00 KM, datum emisije, 31.03.2012,rok dospijeća 31.08.2015, godišnja kamatna stopa 2,5%.

  oznake FBIHKZ, ISIN broja: BAFBIHKZ0001, emitenta Federacije Bosne i Hercegovine , količine 25.579.944, nominalne vrijednosti jedne obveznice 1,00 KM, datum emisije, 31.03.2012,rok dospijeća 31.08.2016, godišnja kamatna stopa 2,5%.
  17.4.2012. CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo primljen je u članstvo sistema uvida u stanje Odlukom Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo broj: 04-2-6149/12 od 16.04.2012. godine CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo primljen je u članstvo sistema uvida u stanje na računu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  16.8.2012. Registracije municipalne obveznice na osnovu zahtjeva OPĆINE CAZIN Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva OPĆINE CAZIN, kao i rješenja Komisije za vrijednosne papire, dana 16.08.2012.g., izvršio upis u sistem registracije municipalne obveznice kako slijedi: Oznaka obveznice ISIN Code Količina Nominalna vrijednost u KM Datum emisije Rok dospijeća Godišnja kamatna stopa OPCZKA BAOPCZKA0007 1.000 100,00 19.07.2012. 19.01.2013. 6% OPCZKB BAOPCZKB0006 1.000 100,00 19.07.2012. 19.07.2013. 6% OPCZKC BAOPCZKC0005 1.000 100,00 19.07.2012. 19.01.2014. 6% OPCZKD BAOPCZKD0004 1.000 100,00 19.07.2012. 19.07.2014. 6% OPCZKE BAOPCZKE0003 1.000 100,00 19.07.2012. 19.01.2015. 6% OPCZKF BAOPCZKF0002 1.000 100,00 19.07.2012. 19.07.2015. 6% OPCZKG BAOPCZKG0001 1.000 100,00 19.07.2012. 19.01.2016. 6% OPCZKH BAOPCZKH0000 1.000 100,00 19.07.2012. 19.07.2016. 6% OPCZKI BAOPCZKI0009 1.000 100,00 19.07.2012. 19.01.2017. 6% OPCZKJ BAOPCZKJ0008 1.000 100,00 19.07.2012. 19.07.2017. 6%
  26.3.2012. HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Mostar, društvo za upravljanje fondovima primljen u članstvo Registra za sistem uvida Odlukom Registra broj: 04-2-1969/12 od 20.02.2012.godine HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Mostar, društvo za upravljanje fondovima primljen je u članstvo Registra za sistem uvida u stanje na računu vrijednosnih papira.
  20.3.2012. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo dana 16.03.2012. godine donio je Odluku o izmjenama Odluke o naknadama za usluge Registra vrijednosnih papira u F BiH.
  20.3.2012. OBAVJEŠTENJE o sazivanju trinaeste Skupštine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), člana 22. stav 2. Statuta Registra ("Službene novine Federacije BiH, br. 26/09 i 44/11) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, broj: 04-4-NO-4118/12 od 16.03.2012. godine o sazivanju trinaeste Skupštine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, objavljuje

  OBAVJEŠTENJE o sazivanju trinaeste Skupštine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo

  Trinaesta Skupština Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo saziva se za 11.04.2012. godine, sa početkom u 15,00 sati.
  Skupština će se održati u Sarajevu, ulica Maršala Tita 62/II (sala Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH).

  Za trinaestu Skupštinu Registra utvrđen je sljedeći
  Dnevni red :
  1. Izbor predsjednika trinaeste Skupštine,
  2. Izbor dva dioničara ovjerivača zapisnika trinaeste Skupštine,
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Registra vrijednosnih papira u FBiH za 2011. godinu, koji uključuje izvještaj o radu, finansijski izvještaj, izvještaj vanjskog revizora i izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Registra,
  4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2011. godinu,
  5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Registra za 2012. godinu, koji uključuje program rada, finansijski plan i plan investicija Registra za 2012. godinu,
  6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Registra za 2012. godinu,
  7. Donošenje Odluke o naknadama članovima Odbor za reviziju Registra.

  Učešće u radu i odlučivanju na trinaestoj Skupštini Registra

  1. Pravo odlučivanja na skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Registra nalazi 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

  Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar Registra ostvaruje putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.

  Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Registru neposredno, putem pošte ili faksa, najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu skupštine.

  Punomoćnik je dužan podnijeti Odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće na skupštini, zajedno s kopijom isprave za osobnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije datuma održavanja skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71 000 Sarajevo.

  Punomoćnik je dužan predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, Odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak skupštine.

  Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže naziv/firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

  Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora “za” ili “protiv” prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Registra.

  2. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka trinaeste Skupštine Registra, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

  3. Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja do dana održavanja skupštine dioničar ima pravo uvida u materijale pripremljene za trinaestu Skupštinu Registra u sjedištu Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, ulica Maršala Tita 62/II i na www.rvp.ba.
  Broj: 04-4-NO-4128/12 Sarajevo, 16.03.2012. godine.


  Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo
  14.3.2012. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo na 11. sjednici održanoj 12.03.2012. godine donio je Odluku o izmjenama Odluke o naknadama za usluge Registra vrijednosnih papira u F BiH.
  7.3.2012. Obavijest o registraciji emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine u sistemu registracije RVP Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 07.03.2012. godine, izvršio upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:
 • oznake FBIHT2, ISIN broja: BAFBIHT20004, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA , količine 2.000, nominalne vrijednosti trezorskog zapisa 10.000,00 KM , rok dospijeća 29.08.2012. godine.

 • Stranica 115 od 139