Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
26.3.2012. HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Mostar, društvo za upravljanje fondovima primljen u članstvo Registra za sistem uvida Odlukom Registra broj: 04-2-1969/12 od 20.02.2012.godine HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Mostar, društvo za upravljanje fondovima primljen je u članstvo Registra za sistem uvida u stanje na računu vrijednosnih papira.
20.3.2012. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo dana 16.03.2012. godine donio je Odluku o izmjenama Odluke o naknadama za usluge Registra vrijednosnih papira u F BiH.
20.3.2012. OBAVJEŠTENJE o sazivanju trinaeste Skupštine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), člana 22. stav 2. Statuta Registra ("Službene novine Federacije BiH, br. 26/09 i 44/11) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, broj: 04-4-NO-4118/12 od 16.03.2012. godine o sazivanju trinaeste Skupštine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, objavljuje

OBAVJEŠTENJE o sazivanju trinaeste Skupštine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo

Trinaesta Skupština Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo saziva se za 11.04.2012. godine, sa početkom u 15,00 sati.
Skupština će se održati u Sarajevu, ulica Maršala Tita 62/II (sala Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH).

Za trinaestu Skupštinu Registra utvrđen je sljedeći
Dnevni red :
1. Izbor predsjednika trinaeste Skupštine,
2. Izbor dva dioničara ovjerivača zapisnika trinaeste Skupštine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Registra vrijednosnih papira u FBiH za 2011. godinu, koji uključuje izvještaj o radu, finansijski izvještaj, izvještaj vanjskog revizora i izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Registra,
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2011. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Registra za 2012. godinu, koji uključuje program rada, finansijski plan i plan investicija Registra za 2012. godinu,
6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Registra za 2012. godinu,
7. Donošenje Odluke o naknadama članovima Odbor za reviziju Registra.

Učešće u radu i odlučivanju na trinaestoj Skupštini Registra

1. Pravo odlučivanja na skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Registra nalazi 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar Registra ostvaruje putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.

Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Registru neposredno, putem pošte ili faksa, najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu skupštine.

Punomoćnik je dužan podnijeti Odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće na skupštini, zajedno s kopijom isprave za osobnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije datuma održavanja skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71 000 Sarajevo.

Punomoćnik je dužan predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, Odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak skupštine.

Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže naziv/firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora “za” ili “protiv” prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Registra.

2. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka trinaeste Skupštine Registra, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

3. Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja do dana održavanja skupštine dioničar ima pravo uvida u materijale pripremljene za trinaestu Skupštinu Registra u sjedištu Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, ulica Maršala Tita 62/II i na www.rvp.ba.
Broj: 04-4-NO-4128/12 Sarajevo, 16.03.2012. godine.


Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo
14.3.2012. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo na 11. sjednici održanoj 12.03.2012. godine donio je Odluku o izmjenama Odluke o naknadama za usluge Registra vrijednosnih papira u F BiH.
7.3.2012. Obavijest o registraciji emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine u sistemu registracije RVP Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 07.03.2012. godine, izvršio upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:
 • oznake FBIHT2, ISIN broja: BAFBIHT20004, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA , količine 2.000, nominalne vrijednosti trezorskog zapisa 10.000,00 KM , rok dospijeća 29.08.2012. godine.

 • 7.3.2012. Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 07.03.2012. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake UENKRK3, ISIN broja: BAUENKRK3001, emitenta ENERGETIKA DD KONJIC , količine 444.306, nominalne vrijednosti jedne dionice 10,50KM.

  28.2.2012. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 28.02.2012. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake UNIMG, ISIN broja: BAUNIMG00007, emitenta UNIONMONTAŽA DD SARAJEVO , količine 18.149, nominalne vrijednosti jedne dionice 12,20KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake UNIMRK1, ISIN broja: BAUNIMRK1009, emitenta UNIONMONTAŽA DD SARAJEVO , količine 18.149, nominalne vrijednosti jedne dionice 12,20KM.  27.2.2012. Opoziv obustave prometa i zamjena vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 27.02.2012. godine, izvršio:
 • opoziv obustave prometa vrijednosnih papira:

 • oznake PROGRK3, ISIN broja: BAPROGRK3008, emitenta VF KOMERC-PROGRES DD LUKAVAC , količine 677.847, nominalne vrijednosti jedne dionice 13,00 KM.
  oznake PROGGK1, ISIN broja: BAPROGGK1005, emitenta VF KOMERC-PROGRES DD LUKAVAC , količine 486.576, nominalne vrijednosti jedne dionice 13,00 KM.

  Također, izvršena je zamjena 486.576 vrijednosnih papira- dionica, emitovanih putem zatvorene ponude, oznake PROGGK1 u dionice, oznake PROGRK3.
  14.2.2012. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 14.02.2012. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake PPMTRK2, ISIN broja: BAPPMTRK20091, emitenta PRERADA I PROMET MLIJEKA DD TUZLA , količine 261.974, nominalne vrijednosti jedne dionice 52,00KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake PPMTRK2, ISIN broja: BAPPMTRK20091, emitenta PRERADA I PROMET MLIJEKA DD TUZLA , količine 261.974, nominalne vrijednosti jedne dionice 11,50KM.

  13.2.2012. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 13.02.2012. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake RMUKR, ISIN broja: BARMUKR00001, emitenta RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST , količine 265.635, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake RMUKR, ISIN broja: BARMUKR00001, emitenta RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST , količine 265.635, nominalne vrijednosti jedne dionice 89,00KM.

  Stranica 118 od 142