Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
15.12.2010. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 15.12.2010. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake TBOTRK1, ISIN broja: BATBOTRK1001, emitenta TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK , količine 1.495.418, nominalne vrijednosti jedne dionice 20,00KM.
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake TBOTRK1, ISIN broja: BATBOTRK1001, emitenta TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK , količine 1.495.418, nominalne vrijednosti jedne dionice 15,00KM.
  14.12.2010. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 14.12.2010. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake TBOTR, ISIN broja: BATBOTR00004, emitenta TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK , količine 2.990.914, nominalne vrijednosti jedne dionice 10,00KM.
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake TBOTRK1, ISIN broja: BATBOTRK1001, emitenta TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK , količine 1.495.418, nominalne vrijednosti jedne dionice 20,00KM.
  10.12.2010. Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 10.12.2010. godine, izvršio:
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake MEBSF1, ISIN broja: BAMEBSF10006, emitenta PROCREDIT BANK DD SARAJEVO , količine 200.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 10,00KM.
  8.12.2010. OBAVJEŠTENJE o sazivanju devete Skupštine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
  REGISTRY OF SECURITIES OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA


  Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), člana 10. stav 3. i član 13. stav 1. Pravila upravljanja dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH, broj 24/06, 27/06 i 30/07) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, broj: 04-4-NO-XXXIX-5237/10 od 06.12.2010. godine o sazivanju Devete skupštine Registra vrijednosnih papira d.d.Sarajevo, Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira d.d.Sarajevo, objavljuje

  OBAVJEŠTENJE
  o sazivanju devete Skupštine
  Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo


  Deveta Skupština Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo saziva se za 29.12.2010. godine, sa početkom u 15,00 sati. Skupština će se održati u Sarajevu, ulica Maršala Tita 62/II (sala Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH).
  Za devetu Skupštinu Registra utvrđen je sljedeći

  Dnevni red :
  1. Izbor predsjednika Skupštine;
  2. Izbor dva dioničara - ovjerivača zapisnika Skupštine;
  3. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Registra;
  4. Donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Registra;
  5. Donošenje Odluke o odobravanju teksta Ugovora o pravima i obavezama u obavljanju dužnosti članova Nadzornog odbora Registra koji će zaključiti sa Upravom Registra;
  6. Donošenje Odluke o privremenom imenovanju članova Odbora za reviziju Registra na period do 60 dana;


  Učešće u radu i odlučivanju na Devetoj skupštini Registra
  1. Pravo odlučivanja na skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Registra nalazi 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
  Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar Registra ostvaruje putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.
  Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Registru neposredno, putem pošte ili faksa, najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu skupštine.
  Punomoćnik je dužan podnijeti Odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće na skupštini, zajedno s kopijom isprave za osobnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije datuma održavanja skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71 000 Sarajevo.
  Punomoćnik je dužan predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, Odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak skupštine.
  Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže naziv/firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
  Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora “za” ili “protiv” prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Registra.

  2. Kandidata za člana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Registra može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa. Prijedlog se podnosi pismeno najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine Registra u čiji dnevni red je uključeno i pitanje izbora članova Nadzornog odbora Registra.

  3. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Devetu skupštine Registra, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

  4. Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja do dana održavanja skupštine dioničar ima pravo uvida u materijale pripremljene za devetu Skupštinu Registra u sjedištu Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, ulica Maršala Tita 62/II.  Broj: 04-4-5238/10 Sarajevo, 06.12.2010. godine

  Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo
  6.12.2010. „SPARKASSE BANK“ d.d. Sarajevo, primljena u članstvo sistema prijenosa vrijednosnih papira. Na osnovu podnesenog zahtjeva „SPARKASSE BANK“ d.d. Sarajevo, Odlukom Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d.Sarajevo Broj: 04-1-5181/10 od 01.12.2010. godine, primljena je u članstvo sistema prijenosa vrijednosnih papira počev od 03.12.2010 godine.
  1.12.2010. Upis novih vrijednosnih papira i upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 01.12.2010. godine, izvršio:
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake TRDVG, ISIN broja: BATRDVG00002, emitenta DD TRD VAREŠ , količine 71.074, nominalne vrijednosti jedne dionice 12,10KM.
 • upis upis obustave prometa :

 • na vrijednosnom papiru oznake PLRNR, ISIN broja: BAPLRNR00007, emitenta POLIROND DD ORAŠJE , količine 10.484, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00KM.
  30.11.2010. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30.11.2010. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake GISTRK3, ISIN broja: BAGISTRK3001, emitenta GEOISTRAGE DD SARAJEVO , količine 10.398, nominalne vrijednosti jedne dionice 21,00KM.
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake GISTRK3, ISIN broja: BAGISTRK3001, emitenta GEOISTRAGE DD SARAJEVO , količine 10.398, nominalne vrijednosti jedne dionice 13,50KM.
  29.11.2010. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 29.11.2010. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake GISTRK2, ISIN broja: BAGISTRK2003, emitenta GEOISTRAGE DD SARAJEVO , količine 20.798, nominalne vrijednosti jedne dionice 10,50KM.
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake GISTRK3, ISIN broja: BAGISTRK3001, emitenta GEOISTRAGE DD SARAJEVO , količine 10.398, nominalne vrijednosti jedne dionice 21,00KM.
  26.11.2010. Upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 26.11.2010.godine, izvršio:
 • upis obustave prometa:
  na vrijednosnom papiru oznake GISTRK2, ISIN broja: BAGISTRK2003, emitenta GEOISTRAGE DD SARAJEVO, količine 20.798, nominalne vrijednosti jedne dionice dionice 10,50 KM.
 • 15.11.2010. Odluku o isključenju člana sistema Registra iz članstva sistema uvida „MAPEX“ d.d. Maglaj Na pismeni zahtjev člana sistema Registra „MAPEX“ d.d. Maglaj, Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo donio je Odluku o isključenju člana sistema Registra iz članstva sistema uvida u stanje na računu vrijednosnih papira broj: 04-1-4956/10 od 12.11.2010.g.
  Stranica 130 od 144