Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
23.2.2011. Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 23.02.2011. godine, izvršio:
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake UNIMG, ISIN broja: BAUNIMG00007, emitenta UNIONMONTAŽA DD SARAJEVO , količine 18.149, nominalne vrijednosti jedne dionice 12,20KM.
  22.2.2011. Obustavu prometa Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 21.02.2011.godine, izvršio:
 • upis obustave prometa:

 • oznake STNSRK2, ISIN broja: BASTNSRK2002, emitenta STANDARD DD SARAJEVO , količine 1.142.956, nominalne vrijednosti jedne dionice 14,00 KM.
  9.2.2011. VISPAK d.d. Visoko isključuje se iz članstva sistema uvida u stanje na računu VISPAK d.d. Visoko isključuje se iz članstva sistema u Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, na vlastiti zahtjev. Isključenje člana sistema Registra iz članstva sistema u Registru odnosi se na :
 • članstvo sistema uvida u stanje na računu vrijednosnih papira
 • 3.2.2011. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 03.02.2011. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake VGTBRK1, ISIN broja: BAVGTBRK1007, emitenta VGT-BROKER D.D.VISOKO , količine 2500, nominalne vrijednosti jedne dionice 400,00KM.
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake VGTBRK1, ISIN broja: BAVGTBRK1007, emitenta VGT-BROKER D.D.VISOKO , količine 2500, nominalne vrijednosti jedne dionice 360,00KM.
  31.1.2011. Odluka o prijemu u članstvo sistema Odlukom Registra vrijednosnih papira u F BiH broj: 04-1-1162/10 od 27.01.2011.godine, “Hypo Alpe-Adria-Bank” d.d. Mostar primljena u članstvo sistema Registra vrijednosnih papira za :
 • članstvo sistema obračuna i poravnanja.
 • 31.1.2011. Odluka o isključenju brokerske kuće zbog pripajanja društva Odlukom Registra vrijednosnih papira u F BiH broj: 04-1-1502/10 od 31.01.2011.godine, ISKLJUČUJE se iz članstva sistema Registra vrijednosnih papira “Hypo Alpe—Adria Vrijednosnice “ d.o.o. Sarajevo, zbog pripajanja društvu “ “Hypo Alpe-Adria-Bank” d.d. Mostar. Isključenje člana sistema Registra iz članstva sistema u Registru odnosi se na :
 • članstvo sistema prijenosa vrijednosnih papira
 • članstvo sistema obračuna i poravnanja.
 • 25.1.2011. Obustavu prometa obveznica Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 25.01.2011.godine, izvršio:
 • upis obustave prometa:

 • oznake TZLBO, ISIN broja: BATZLBO00004, emitenta NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA , količine 50.000, nominalne vrijednosti jedne obveznice 100,00 KM.
  24.1.2011. OBAVJEŠTENJE o ponovnom sazivanju devete Skupštine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo
  BOSNA I HERCEGOVINA F
  EDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
  REGISTRY OF SECURITIES OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), člana 10. stav 3. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH, broj 19/10) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, broj: 04-4-NO-XLI-681/10 od 18.01.2011. godine o ponovnom sazivanju devete Skupštine Registra vrijednosnih papira d.d.Sarajevo, Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira d.d.Sarajevo, objavljuje


  OBAVJEŠTENJE
  o ponovnom sazivanju devete Skupštine
  Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo


  Deveta Skupština Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo ponovo se saziva za 09.02.2011. godine, sa početkom u 15,00 sati.
  Skupština će se održati u Sarajevu, ulica Maršala Tita 62/II (sala Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH).
  Za devetu Skupštinu Registra utvrđen je sljedeći
  Dnevni red :

  1.Izbor predsjednika Skupštine;
  2.Izbor dva dioničara - ovjerivača zapisnika Skupštine;
  3.Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Registra;
  4.Donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Registra;
  5.Donošenje Odluke o odobravanju teksta Ugovora o pravima i obavezama u obavljanju dužnosti članova Nadzornog odbora Registra koji će zaključiti sa Upravom Registra;
  6.Donošenje Odluke o privremenom imenovanju članova Odbora za reviziju Registra na period do 60 dana;

  Učešće u radu i odlučivanju na Devetoj skupštini Registra

  1.Pravo odlučivanja na skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Registra nalazi 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
  Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar Registra ostvaruje putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.
  Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Registru neposredno, putem pošte ili faksa, najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu skupštine.
  Punomoćnik je dužan podnijeti Odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće na skupštini, zajedno s kopijom isprave za osobnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije datuma održavanja skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71 000 Sarajevo.
  Punomoćnik je dužan predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, Odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak skupštine.
  Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže naziv/firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
  Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora “za” ili “protiv” prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Registra.

  2.Kandidata za člana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Registra može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa. Prijedlog se podnosi pismeno najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine Registra u čiji dnevni red je uključeno i pitanje izbora članova Nadzornog odbora Registra.

  3.Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Devetu skupštine Registra, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

  4.Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja do dana održavanja skupštine dioničar ima pravo uvida u materijale pripremljene za devetu Skupštinu Registra u sjedištu Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, ulica Maršala Tita 62/II i na www.rvp.ba.

  Napomena:
  Saglasno odredbi člana 10. stav 3. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima, devetu Skupštinu Registra ponovo saziva Nadzorni odbor Registra, kojem je u skladu sa zakonom mandat istekao sa 19.12.2010. godine. Dnevni red, prijedlozi odluka i lista kandidata za izbor članova Nadzornog odbora Registra, za ponovo sazvanu devetu Skupštinu Registra utvrđeni su u tekstu, kao za devetu Skupštinu Registra koja je bila sazvana za 29.12.2010. godine i odgođena, a na koje u skladu sa odredbom člana 243. stav 1. Zakona o privrednim društvima, od strane dioničara ili grupe dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nisu dostavljeni prijedlozi za izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka.

  Broj: 04-4-682/11
  Sarajevo, 18.01.2011. godine

  Nadzorni odbor
  Registra vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo
  14.1.2011. Izvršeno brisanje ograničenja prometa na 244.239 redovnih dionica “FABRIKA DUHANA SARAJEVO” Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH dana 14.01.2011. godine, izvršio brisanje ograničenja prometa na 244.239 redovnih dionica oznake FDSSR emitenta “ FABRIKA DUHANA SARAJEVO” d.d. nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00KM.
  11.1.2011. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 11.01.2011. godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake HIPBG1, ISIN broja: BAHIPBG10001, emitenta HYPO ALPE ADRIA-BANK d.d. MOSTAR , količine 25.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 400,00KM.
  oznake ISPSH, ISIN broja: BAISPSH00001, emitenta INTERŠPED DD SARAJEVO , količine 17.137, nominalne vrijednosti jedne dionice 73,00KM.
 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake HIPBRK1, ISIN broja: BAHIPBRK1007, emitenta HYPO ALPE ADRIA-BANK d.d. MOSTAR , količine 25.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 400,00KM.
  oznake ISPSRK2, ISIN broja: BAISPSRK2003, emitenta INTERŠPED DD SARAJEVO , količine 17.137, nominalne vrijednosti jedne dionice 73,00KM.
  Stranica 130 od 145