Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
2.6.2010. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 02.04.2010., izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake DCKNRK2 , ISIN broja: BADCKNRK2006, emitenta DC KONJIC DD KONJIC , količine 92.754, nominalne vrijednosti jedne dionice 14,20 KM.
  oznake VLDBR , ISIN broja: BAVLDBR00000, emitenta FIMA BANKA DD SARAJEVO , količine 288.197, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00 KM.
  oznake VLDBG , ISIN broja: BAVLDBG00003, emitenta FIMA BANKA DD SARAJEVO , količine 4.279, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake VLDBR , ISIN broja: BAVLDBR00000, emitenta FIMA BANKA DD SARAJEVO , količine 288.197, nominalne vrijednosti jedne dionice 50,00KM.
  oznake VLDBG , ISIN broja: BAVLDBG00003, emitenta FIMA BANKA DD SARAJEVO , količine 4.279, nominalne vrijednosti jedne dionice 50,00KM.
  oznake MRKSR , ISIN broja: BAMRKSR00005, emitenta MERKUR DD SARAJEVO , količine 65.855, nominalne vrijednosti jedne dionice 20,00KM.
  1.6.2010. Upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 01.06.2010.godine, izvršio:
 • upis obustave prometa:

 • oznake KPINRK2 , ISIN broja: BAKPINRK2006 , emitenta DUF KAPITAL INVEST D.D. BIHAĆ , količine 18.443, nominalne vrijednosti jedne dionice 67,00 KM.

  5.5.2010. Zaključen Aneks Ugovora Dana 29.04.2010. godine zaključen je Aneks Ugovora o vršenju poslova registracije, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnim papirima/hartijama od vrijednosti između Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine i Komisije za hartije od vrijednosti Brčko Distrikta BiH-Centralni Registrar hartija od vrijednosti Brčko, kojim će se podaci o emitentima, vrijednosnim papirima/hartijama od vrijednosti i vlasnicima vrijednosnih papira/hartija od vrijednosti Brčko Distrikta BiH objediniti i voditi u jedinstvenoj bazi podataka, odnosno zajedno sa podacima o emitentima, vrijednosnim papirima i vlasnicima vrijednosnih papira Federacije BiH. Pored ovih poslova Registar vrijednosnih papira u FBiH će za Komisiju za hartije od vrijednosti Brčko Distrikta BiH vršiti i poslove prijenosa vrijednosnih papira/hatrija od vrijednosti Brčko Distrikt BiH, kojima se trgovalo na SASE u skladu sa važećim Uputstvom za poslove obračuna i poravnanja u okviru prijenosa vrijednosnih papira po osnovu poslova zaključenih na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.
  26.4.2010. Obavještenje o donošenju odluke o isključenju Na pismeni zahtjev člana sistema Registra „KONJUH“ d.d. za proizvodnju i promet namještaja Živinice, Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo donio je Odluku o isključenju člana sistema Registra vrijednosnih papira iz članstva sistema uvida u stanje na računu vrijednosnih papira broj:04-2-1780/10 od 20.04.2010. godine.
  15.4.2010. INFORMACIJA O JAVNOJ NABAVCI ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Registar vrijednosnih papira u FBiH objavio je Obavještenje o nabavci („Službeni glasnik BiH“ broj 28/10 od 12.04.2010. godine) za nabavku robe i to:

  LOT 1: Nabavka opreme za cluster okruženje
  LOT 2: Nabavka domain controller servera
  LOT 3: Nabavka mrežnog uređaja
  LOT 4: Obnova software-skih licenci
  LOT 5: Nabavka kontrolnog senzora za server sobu

  Tenderska dokumentacija može se obezbijediti do 07.05.2010. svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati na adresi Registar vrijednosnih papira u FBiH, Maršala Tita 62/II Sarajevo.
  Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 12.05.2010. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 13.05.2010. godine u 10,00 sati na adresi Maršala Tita 62/II Sarajevo.
  2.4.2010. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 02.04.2010., izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake PBSBF , ISIN broja: BAPBSBF00006, emitenta PBS D.D. SARAJEVO , količine 30.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake PBSBR, ISIN broja: BAPBSBR00001, emitenta PBS D.D. SARAJEVO , količine 30.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00KM.
  31.3.2010. Obavijest o registraciji primarne emisije vrijednosnih papira emitenta Javno preduzeće "RAD" dioničko društvo Tešanj Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva emitenta Javno preduzeće "RAD" dioničko društvo Tešanj, kao i rješenja Komisije za vrijednosne papire F BiH, dana 31.03.2010.g. izvršio registraciju navedenog emitenta, kao i registraciju emisije redovnih dionica. Broj emitovanih dionica je 276.354, nominalna vrijednost dionice je 20,00 KM , a dionice nose oznaku JPRTR. Ukupna vrijednost registrovane emisije dionica je 5.527.080,00 KM.
  26.3.2010. Upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija, Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH izvršio obustavu prometa obveznica, Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu stare devizne štednje, oznake kako slijedi:
  Oznaka obveznice ISIN Code
  FBIHKB BAFBIHKB0009
  FBIHKC BAFBIHKC0008
  FBIHKD BAFBIHKD0007
  FBIHKE BAFBIHKE0006
  FBIHKF BAFBIHKF0005

  Obustava prometa traje od 29.03.2010. do 31.03.2010. godine.
  26.3.2010. Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 26.03.2010., izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake BTMTF , ISIN broja: BABTMTF00003, emitenta GS - TVORNICA MAŠINA TRAVNIK DD TRAVNIK , količine 23.890, nominalne vrijednosti jedne dionice 56,30 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake BTMTRK1, ISIN broja: BABTMTRK1003, emitenta GS - TVORNICA MAŠINA TRAVNIK DD TRAVNIK , količine 23.890, nominalne vrijednosti jedne dionice 56,30 KM.
  19.3.2010. Odluka o sticanju vlastitih dionica BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Broj: 04-4 -NO- 32 - 290/10 Sarajevo, 18.01.2010. god.

  Temeljem člana 227., a u vezi sa čl. 229. i 233., te člana 269. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br.23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 7/09), čl. 8. i 9. st. 5, te člana 45. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, dioničko društvo („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/09), naloga Komisije za vrijednosne papire broj: 04/1-49-3130/09 od 25.08.2009. i 09.10.2009. godine, Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, d.d. Sarajevo, na 32. sjednici održanoj 18.01.2010. godine, donosi

  ODLUKU o sticanju vlastitih dionica


  I

  Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, d.d. Sarajevo, izvršit će otkup 141 vlastite dionice, nominalne vrijednosti 100 KM. Registar će u skladu sa članom 9. Statuta Registra vrijednosnih papira, dionice iz stava 1. ove tačke otkupiti od društva „Premium broker“ d.o.o. Tuzla, po cijeni od 138,27 KM. Učešće otkupljenih vlastitih dionica iz stava 1. ove tačke u ukupnom kapitalu Registra je 0,687 %.

  II

  Nadzorni odbor će na prvoj narednoj sjednici Skupštine Registra obavijestiti dioničare o razlogu sticanja dionica, njihovo učešće u osnovnom kapitalu i cijenu po kojoj su dionice stečene. Registar će u roku od osam dana od sticanja vlastitih dionica obavijestiti Komisiju za vrijednosne papire o sticanju vlastitih dionica i podnijeti zahtjev Komisiji za upis vlastitih dionica Registra u registar emitenata kod Komisije. Registar će stečene dionice iz tačke I ove odluke u roku od jedne godine od sticanja, ponuditi na otkup postojećim dioničarima ili pravnom licu, koje može biti dioničar Registra, u skladu sa zakonom, u protivnom nakon jedne godine od sticanja, dužan je smanjiti osnovni kapital u skladu sa Zakonom i propisima Komisije, kojima se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira.

  III

  Saglasno odredbi člana 10. stav 1. Statuta Registra, prijenos otkupljenih vlastitih dionica iz ove odluke, izvršit će se na osnovu ove Odluke, odobrenja Komisije za prijenos vlastitih dionica i ugovora koji će Registar zaključiti sa „Premium broker“ d.o.o. Tuzla.

  IV

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  OBRAZLOŽENJE


  Društvo „PREMIUM BROKER“ d.o.o. Tuzla, u postupku privatizacije dijela državnog kapitala FBiH stekao je dionice Registra otkupom 141 dionice i na taj način postao dioničar Registra. Ukidanjem dozvole za obavljanje brokerskih poslova Rješenjem Komisije za vrijednosne papire broj: 04/1-19-228/09 od 03.07.2009. godine, društvo je isključeno iz članstva Registra Odlukom Registra broj: 04-2-1-2092/09 od 13.05.2009. godine. Shodno navedenom, društvo je podnijelo zahtjev za otkup dionica Registra, koje su u vlasništvu „PREMIUM BROKER“ d.o.o. Tuzla. Registar vrijednosnih papira u FBiH, je putem obavijesti br.04-2-1-2091/09 od 13.05.2009. godine obavijestio navedeno društvo, da je u skladu sa čl. 225. do 233. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) utvrđen postupak sticanja vlastitih dionica emitenta. Saglasno zakonu odluku o sticanju vlastitih dionica, donosi skupština društva, po zahtjevu vlasnika dionica.

  Članom 9. stav 2. Statuta Registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/09) utvrđeno je da ukoliko dioničar Registra trajno izgubi dozvolu ili odobrenje za rad Komisije, dionice može ponuditi na otkup pravnom licu koje ima uvjete da bude dioničar Registra, a ukoliko isto ne otkupi dionice, Registar u skladu sa zakonom pokreće postupak za sticanje vlastitih dionica od dioničara.

  Članom 4. stav 3. Zakona o Registru vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/98, 36/99 i 33/04) utvrđeno je da se dionice Registra mogu prenositi samo na osnovu odobrenja Komisije za vrijednosne papire, te je za prijenos dionica neophodno prethodno dobiti odobrenje Komisije.

  Društvo „PREMIUM BROKER“ d.o.o. Tuzla, shodno članu 9. Statuta Registra, ponudio je dionice Registra drugim pravnim licima koji imaju uvjete da budu dioničari Registra, te dopisom br. 1063/09 od 08.07.2009. godine obavijestio Registar da isti nisu zainteresirani za kupovinu ponuđenih dionica, izuzev društva „AUCTOR“ d.o.o. Mostar, Rješenjem Komisije za vrijednosne papire broj: 04/1-19-308/09 od 22.07.2009. godine nije odobren prijenos dionica u vlasništvu društva „PREMIUM BROKER“ d.o.o. Tuzla, na društvo „AUCTOR“ d.o.o. Mostar.

  Obzirom da je NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, dopisom broj: 05-86/10 od 04.01.2010. obavijestila Registar da je od Komisije za vrijednosne papire aktom broj: 04/1-49-4072/09 od 29.12.2009. godine obavještena da je obavezna izvršiti kupovinu dionica Registra, obaveza iz tačke 2. stav 3. izvršila bi se i prije isteka roka od godinu dana. Također, u usmenim razgovorima Uprave Registra sa Komisijom dato je na znanje da ukoliko Registar otkupi dionice od Premium brokera iste može ponuditi NLB Tuzlanskoj banci na otkup.

  Saglasno navedenom, a poštujući i naloge Komisije za vrijednosne papire broj: 04/1-49-3130/09 od 25.08.2009. i 09.10.2009. godine, kojima se Registru nalaže postupanje po Statutu s ciljem osiguranja prava dioničara „PREMIUM BROKER“ d.o.o., predlaže se donošenje Odluke o stjecanju vlastitih dionica Registra u vlasništvu „PREMIUM BROKER“ d.o.o. Tuzla, a sve u skladu sa članom 227. Zakona o privrednim društvima uz obavezu da Nadzorni odbor o tome informira skupštinu Registra na prvoj narednoj sjednici, s obzirom na rokove za održavanje skupštine utvrđene Zakonom o privrednim društvima.  Predsjednik Nadzornog odbora

  Registra vrijednosnih papira u FBiH

  Prof.dr Adnan Rovčanin
  Stranica 129 od 136